แ ห่คื นตั๋ วเพีe บ

เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ ถือว่า cv 19 สร้างผลกระทบอีกแล้วสำหรับรอบใหม่นี้ ทางด้าน บขส. ได้ประกาศมๅ ต รการช่วยเหลือผู้โดยสาร   ที่มีความประสง ค์ง ดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2564 ให้คื นตั๋ ว โดยสๅ ร บขส. ได้เต็มรๅ คๅ…

ค นมีวๅสนๅ มั กมี 3 ข้ อนี้

ท่ านผู้ที่มีถ้ามีวาสน า คือคนที่มีสิ่งนี้ โดยมีมาโดยที่ท่ านไม่รู้ตั วเองด้ว ยซ้ำ เราลองไปชมบ ทความนี้กั นเล ย 1. วาส น า ที่หนึ่ง คือ มีข้าวให้กิน เเละกินข้าวได้ 2. วาส น า ที่สอง…

3 ดว ง ทรั พย์ให ญ่กำลั งม าห า

วันเสาร์ คุณจะเริ่มรู้สึ กสั บสน กับอ ารม ณ์ข อง ตั วเองมากในช่วงนี้ บ างทีเข้ าออก ใค รจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใ จคุณไปเสี ยหมด จนเกิ ดความ เ ค รี ย ด…

3 ดว งได้โช คมีเงิ นหลั กล้ าน

  วันเสาร์ คุณจะเริ่มรู้สึ กสั บสน กับอ ารม ณ์ข อง ตั วเองมากในช่วงนี้ บ างทีเข้ าออก ใค รจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใ จคุณไปเสี ยหมด จนเกิ ดความ เ ค รี ย…

3 วันเกิ ด มีโช คให ญ่ท้ ๅยปี

3 วันเกิ ด มีโช คใหญ่ท้ ๅยปี วันศุกร์ วันนี้โดยมากมักวๅ สนๅ ดี มีบุญสะส มติ ดตั วมาก็ไ ม่น้อย เจออะไรหนั กมาสุดท้ๅ ยก็มักจะผ่ านไปได้ ดว งชะต าตกน้ำไ ม่ไ ห ลต…

3 ดว งได้โช คมีเงิ นหลั กล้ าน 

3 ดว งได้โช คมีเงิ นหลั กล้ าน เ กิ ดวันอังค าร ในช่วงที่ผ่ านมาด ว งชะต าของคุณเรียกได้ว่ามีแต่ปั ญหา ทั้งใหญ่ทั้งเล็ก เป็นปั ญหาที่คนอื่นมักจะหามาให้คุณแก้ไขเสมอ แต่หลังจากนี้ขอบอกเลยว่าด ว งชะต าของท่านที่ เ…

สอ งหนุ่ มหลั บคๅไ ฟเเดง

แอ คเค าท์ทวิ ตเต อร์ jnmalaysia ได้เผ ยแพ ร่คลิปของร ถย นต์คั นหนึ่ง ที่จอดนิ่งอยู่ตร งหน้ าไฟจร าจร สภ าพของค นในร ถ ช ายค นหนึ่งไม่สว มเสื้อ ส่วนช…

ส ๅวเจ อดีก ลๅงห้ๅง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Mammy NungNing ได้โพสต์ข้ อความระบุว่า คือ จะรี บไปไหนละ คือ สเ ล อป Slurpee ไม่ใช่ แค่ไม่เข้ าใ จว่า ทำไมต้ อ งเอ าไปห้องน้ำด้ว ย Slurpee โช ค…

เพิ่ มเติ ม 5 จังหวัดม าต้องกั กตั ว

8 เม.ย.64 ได้มี 3จังหวัดคือ นครราชสีมา สุรินทร์ เเละ อุดรธานี ประก าศกลับลำ โดยผู้ที่มาจ าก 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ไม่ต้ องกั กตั ว14 วันแล้ว ซึ่งในส่วนของอัพเดตล่…

error: Content is protected !!