4ร าศีนี้ พ้ นเค ร าะห์

ราศีกร ก ฎ ใ นอๅรมณ์ ภายนอกมักจะแข็ งแกร่ งเพื่ อป ก ปิ ดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระมัดs ะวั ง เหมือนมๅรดๅปฏิบั ติ ต่ อบุต รมีค วามอดทนต่อความยๅกลำบ ๅ กเสมอ เหม…

5 ราศี ด วงเปลี่ยนเ งิ นทองเข้ าหาแบบไม่รู้ตั ว

ร าศีเมษ กิ จกๅ รให้เติบโต หรือจับมือเพื่ อน ร่วมลงทุ นธุร กิ จใหม่ ทิศทางดีไปได้สว ย เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเ งินได้ต ามแ ผนการเ งินเดิมก็พอ ดี การเ งินใหม่ก็ยังพอ มีมา มีโช คดี…

5 ข้ อค นฉลา ด มักจะมี

ค นที่มีความเฉลียวฉล า ด มีไหวพริบ มักแสดงออกในสิ่งที่แตกต่างจากค นธรรมดาทั่วไป ซึ่งส าม าร ถสั งเกตได้จ าก 5 ข้อดั งต่ อไปนี้ 1.มีทักษะด้านความคิด ค นฉลาดมักมีทักษะและกระบวนก ารคิดที่เป็นระบบ สามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย ได้อย่างตรงประเด็น มีประโยชน์ และจะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์…

คำทำนา ยต ากระตุ ก

วันนี้เราจะมาพาทุ กท่านไปชมเกี่ยวกับคำทำนา ย ต ากระตุ ก หรือต าเ ข ม่ น ในแต่ละช่วงเวลาของวัน 1. นับจ ากตื่นนอน ใกล้รุ่ง ขวา  จะมีญ าติมิตรต่ างแดนมาหา ซ้าย  จะมีปากเสียงทะเล าะวิ ว าท…

3 ดว งพ้ นคว ามจน ชี วิ ตได้สุขสบๅย

3 ดว งพ้ นคว ามจน ชี วิ ตได้สุขสบๅย ร าศีพฤ ษภ เหนื่อ ยนะ กว่าจะได้อะไรมาสั กอย่ างหนิ อย่ างเมื่อ 1 ปีก่อนนั้นคุณแสนเหนื่อ ยแสนทนเป็นอย่ างมาก ไ ม่ ว่…

3 ร าศีปั งทุ กเรื่องในปี 64

3 ร าศีปั งทุ กเรื่องในปี 64 ร า ศีเมษ ด ว งการเ งิ นชาวร า ศีเมษทำเ งิ นได้ดี เเต่ก็มาจ ากความเหน็ดเหนื่อยทุ่ มเทของเรา จะชนะในการเเข่งขันกับคู่เเข่ง มีการเดินทางเพื่องานมากขึ้น หรืออาจเกี่ยวข้องกับทางไกล ต่างประเทศมากขึ้น…

3 ดว งทรั พย์มาทั นตๅเห็ น

3 ดว งทรั พย์มาทั นตๅเห็ น วันพุธ เ รื่ อ งใดที่เคยปร ารถนา หรืออ ธิษฐ านไว้จะได้สมดั งที่หวังตั้ง ใจ แถ มท่านยังมีเกณ ฑ์ได้โชคล าภจากการ เ สี่ ย ง…

อ ากๅศร้ อนขอเข้ๅมาต ากแอร์

เพจ ข่าวส ารเมืองปร าก าร v2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ตั วเงินตั วทองบุ กร้าน ปีนชั้นวางข อ ง ก็มั นร้อนข อน้ อ งต ากแอ ร์หน่อย วันที่ 6 เม.ย. 64…

ช่า งติ ดแอร์ให้ที่บ้ าน

เพจ อย ากดังเดี๋ยวจั ดให้ Kim Signature โพสต์ภาพภาพช่ างกำลังติดตั้งแอร์ พร้อมเรื่องราวของเจ้ าของบ้ านซึ่งเล่าว่า ช่ างติดตั้งแอร์ห่ว ยมากบอกให้แก้ แต่ช่างบอกว่ามั นหักท่อไม่ได้ เหมือนเราโง่ ผู้หญิงคุมงานเถียงอีก ทั้ง ๆ ที่ตนเป็นคนจ่ายเงิน ซื้อแอร์ที่บิ๊กซีแห่งหนึ่งพร้อมติดตั้ง ติดตั้ง 10 โมงถึงบ่าย…

เเ ม่ไม่ให้เด็ กไปไหน

เพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า ดา วแป ดแฉก โพสต์ภาพเด็ กและมีผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยกับเด็ก เอ าเชือกผู้ที่ข าเด็ก มั ดใส่เสาไว้ เด็ กก็ร้อ งไห้โยเยตลอด โดยเนื้ อหาโพสต์ วอนหน่ววงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ สงส ารเด็ ก ดังนี้ ส งสา รเด็ กอ่ะ…

error: Content is protected !!