กรว ดน้ำให้เท วด าประจำตั ว

สำหรับการกร ว ดน้ำด้วยน้ำสะอาดจะทำให้ได้กุศ ลดีกว่าเดิม บทกร วดน้ำให้แก่เท ว ด าประจำตั ว โดยใช้น้ำสะอาดเพียง 1 แก้วก็ก ร ว ดได้แล้วโดยทำได้ดังนี้ บทก ร ว ดน้ำให้แก่เท วด าประจำตั ว นะโม ตัสสะ…

3 ด วงด าวรุ่ งปั งทุ กเรื่องในปี 64

3 ด วงด าวรุ่ งปั งทุ กเรื่องในปี 64 ร า ศีกันย์ ด ว งการเ งิ นชาวร า ศีกันย์เป็นจังหวะด ว งที่จะมีเ งิ นเข้ามาเรื่อย เเต่ถ้าไม่ลงมื อทำ ที่ฝันหรือวาดภาพไว้ก็จะไม่เป็นจริง…

3 ด วงมีทรั พย์ระยะไ ก ลเข้ าหา

3 ด วงมีทรั พย์ระยะไ ก ลเข้ าหา วันศุ กร์ คุณจะได้รับคว ามช่ ว ยเหลือด้านการเ งินจากผู้ที่อ าวุโสมา กกว่าอย่ างทันท่ว งที อาจเป็นเพื่ อนรุ่ นพี่ คนที่เค ารพ หรือคนในว งศ์เค…

3 ด วง รอรับโช คให ญ่

3 ด วง รอรับโช คให ญ่ สิ งห์ ค นที่เกิ ดในร าศีสิ งหนี้ช่วงปีที่ผ่ านมานั้นคุณมักจะติดปัญหาเ รื่ อ งค่ าใช้จ่ายในบ้ านอยู่เรื่อยไป เ งิ นชนเดือนตลอดที่ผ่ านมาดูเหมือนว่ามีมากใช้มากเป็นค นที่ค่อยคิดเ รื่…

สู ต รข น มคร องเเ คร ง

ครอ งแคร งแก้วกะ ทิสด าวิธีและขั้นตอนการทำจะย ากหรือง่ายขนาดไหนลองชมเลย ส่วนผ สมของขนมครองแครง ง าข าว ใบเตยคั้นน้ำ และแอบมีสีเ จ ลช่วยด้วย ห างกะ ทิ และหั วกะทิ ไว้ขั้นตอนสุดท้ าย แป้ งมันกะเอ าส…

แบบบ้ าน สไต ล์โมเดิร์ นล อ ฟท์

แบบบ้ านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ งบ 370,000 เป็นผลง านจ าก Thaweesin Nils จะสว ยง ามและมีร ายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างลองไปชมกันเลยค่ะ ลักษณะของบ้ านหลังนี้เป็นบ้ านชั้นเดียว โค รงสร้างของบ้ านทั่วไปก่ออิ ฐฉ าบปูน…

รับสมัครครูเงินเดือน 5000

โ รงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่แจ้งการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลู กจ้างชั่วคราว โดยมีอัตราค่าตอบแทนเงินเดือน 5,000 บาท ทำชาวโซเชียลแ ห่วิจ า รณ์มองสมัครงานพาร์ทไทม์ยังได้เงินเดือนเยอะกว่านี้ทางโ รงเรียนได้เปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. ครูอัตร าจ้าง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตร า…

เงื่ อนไ ขทุ uเสม อภ าค

ร องโฆษ กประจำสำนั กน ายกรัฐม นต รี ได้แจ้ งข่าวดีแก่นั กเรียนเกี่ยวกับโครงก ารทุ นเสมอภาคโดยก อ งทุ นเพื่อความเสมอภาคทางก ารศึกษา กสศ. ที่จะช่วยสนั บสนุ นให้ปีละ 3,000 บาท คน โดยระบุร ายละเอียดดังนี้…

หนุ่ มรๅยงๅนตั วน ายสิ บ

เฟซบุ๊ก Armer Kasorntong ได้โพสต์เล่ าเรื่องราวขอ งน ายสิบตำรว จใหม่ร ายห นึ่ง ที่ได้เดิ นทางม า ร ายงานตั วจาก จ.ยะล า เพี ยงลำพั ง โดยที่ไม่มีพ่ อแ ม่ หรือญ…

error: Content is protected !!