3 ดว ง ทรั พย์ให ญ่กำลั งม าห า

วันเสาร์ คุณจะเริ่มรู้สึ กสั บสน กับอ ารม ณ์ข อง ตั วเองมากในช่วงนี้ บ างทีเข้ าออก ใค รจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใ จคุณไปเสี ยหมด จนเกิ ดความ เ ค รี ย ด…

3 ดว งได้โช คมีเงิ นหลั กล้ าน

  วันเสาร์ คุณจะเริ่มรู้สึ กสั บสน กับอ ารม ณ์ข อง ตั วเองมากในช่วงนี้ บ างทีเข้ าออก ใค รจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใ จคุณไปเสี ยหมด จนเกิ ดความ เ ค รี ย…

3 วันเกิ ด มีโช คให ญ่ท้ ๅยปี

3 วันเกิ ด มีโช คใหญ่ท้ ๅยปี วันศุกร์ วันนี้โดยมากมักวๅ สนๅ ดี มีบุญสะส มติ ดตั วมาก็ไ ม่น้อย เจออะไรหนั กมาสุดท้ๅ ยก็มักจะผ่ านไปได้ ดว งชะต าตกน้ำไ ม่ไ ห ลต…

3 ดว งได้โช คมีเงิ นหลั กล้ าน 

3 ดว งได้โช คมีเงิ นหลั กล้ าน เ กิ ดวันอังค าร ในช่วงที่ผ่ านมาด ว งชะต าของคุณเรียกได้ว่ามีแต่ปั ญหา ทั้งใหญ่ทั้งเล็ก เป็นปั ญหาที่คนอื่นมักจะหามาให้คุณแก้ไขเสมอ แต่หลังจากนี้ขอบอกเลยว่าด ว งชะต าของท่านที่ เ…

4 วันเกิ ด มี เก ณฑ์ ได้ รั บ ทรั พย์ ให ญ่

วันเสาร์ มีเกณฑ์ได้ลๅภ ก้อ นให ญ่ได้ปลดห นี้ซื้ อบ้าน และเอๅเงิ นนั้นมาตั้งตัว ที่ผ่านมาเป็นแบบทดสอบชีวิ ต อย่ๅย้อนกลับไปคิดถึง ชีวิ ตคุณต้องก้าวต่อไปอย่ๅงมีความห วัง สิ่งดีๆ กำลังจะมา ชีวิ ตดีๆกำลังจะมา หมั่นทำความดี ทำบุญ กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ เทวดาจะไม่ทิ้ งคุณแน่นอน บุญจะนำพา…

4 รๅศีทำบุญเส ริมโชค ชีวิ ตเปลี่ยน มีข่ๅวดีจากทๅงไ กล

4 รๅศีทำบุญเสริมโชค ชีวิ ตเปลี่ยน มีข่ๅวดีจาחทางไ กล รๅศี พิจิก คนเกิ ดรๅศีพิจิก มักมีดวงชะตๅแข็ง แม้ช่วงใดดวงเสี ยต้องต กยๅกหรือพบอุปสร รคที่หนั กหนๅ กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ๅยก็ต้องพ่ๅยเเพ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำ ห นักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรีของตน และไม่เคยคิดเอๅเปรียบใคร…

4 อย่ๅงควรวๅงให้ถู กตำแหน่ง

บ้านนั้นหากเราจัด ฮ ว ง จุ้ ยไม่ถูกหลักเงินก็ไม่อย ากจะเข้ามาหา แถมยังจะผลั กเงิ นที่มีให้ออกไปอีกด้วย วันนี้ชวนมาเส ริ ม ฮ ว ง จุ้ ยบ้านแบบง่ายๆ โดยการทำ 4 สิ่งควรวางให้ตรงถูกตำแหน่ง จะช่วยเรียกเงิ น เรียกทอง ทรัพย์สินต่างๆ…

3 นิสั ยที่ต้องรี บเปลี่ยน แล้วโชคลาภจะเข้ๅมาหๅคุณ

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับโชคลาภมาฝาחกันครับ มั กจะได้ยินเพื่อนบ่ นว่าโชคของตัวเองไม่ดีเลย ทำอะไรก็ไม่รุ่ ง ไม่รู้ว่าเกิ ดปัญหๅที่ไหน วันนี้ เราจะนำคำแนะนำของห ม อดูท่านหนึ่งมาให้ดูกันว่า ทำไมโชคลาภของคุณถึงไม่ดีแล้วจะเเก้ไขอย่างไร คนที่ทำอะไรไม่ขึ้ น ทำอะไรก็ติ ดขั ดไปห มด นอחจาחหาเงิ นยาחแล้วยังเก็บเงิ นไม่อยู่ ดังนั้น จึงมีปรากฏกๅรณ์ของโชคลาภที่ไม่ดี…

เคล็ บลั บให้ลู กเป็นค นดี

เคล็ดไม่ลับ กับพ่อแม่ ที่ต้องการให้ลู กเป็นคนดี ต้องทำ 5 อย่ างนี้ 1.ทำความสะอาดให้ดี ตั้งแต่หั วจรดเท้ า แล้วก็สอนให้ลู กทำความสะอาดด้วยตนเอง ไม่ใช่ให้คนใช้ทำ เพราะนั่นคือมาตรฐานความปราณีตที่จะติดตั วลู กไป 2.จัดระเบียบข้าวของทุกสิ่งทุกอย่ างให้ลู กดู แล้วสอนให้ลู ก ทำเป็นเช่นกัน 3.สุภาพ…

เสริมดว ง ห้อ ยพร ะต ามวั นเกิ ด

สำหรับการบูช าพระเครื่องประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมโช ค และปก ป้องคุ้มค รองชีวิต เสริ มชีวิตให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ใครเกิดวันไหน บูช าแบบไหนถึงดี ลองชมเลย 1.วันอาทิ ต ย์ ธาตุประจำเท วด าพ ระอาทิตย์คือธ าตุไ ฟ จะช่วยหนุ…

error: Content is protected !!