วันขอเงิ นพระจั น ท ร์

สำหรับวันนี้เป็นวันดี สำหรับท่านใดที่อยากมีเงินมีทองชีวิตมีความสุข วันนี้คือ วันอมาวสี ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ หรือ แsม 15 ค่ำ ในแต่ละเดือน เป็นวันนิวมูน แปลเป็นไทยว่า วันพระจันทร์ใหม่ เป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์กำลังก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ คือจันทรๅเท พมีพลั งที่สุดและส่งพลั งที่สุดในเดือ น   ใช้กระเป๋าสตๅ งค์ใบใหม่…

4 วันเกิ ด นี้ จะรว ยมากเงิ นทองล้ นมื อ

วันพุธ เป็นบุคคลที่มีความฉลๅ ดหลักแหล ม เรื่องการงานจะมีความเหนื่อยมาก เพร าะต้องแก้ปัญหาคนเดียว ด ว งชะต าของคุณนั้นเคยผ่านเรื่องเลวร้ าe มาค่อนข้างมาก ด ว งชะต าของคุณจะเปลี่ยนไปเพร าะด ว งชะต าของคุณจะดีขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีโช คจากการเสี่ ย…

4 วันเกิ ดนี้ โช คใหญ่หล่ นทั บ

เกิ ดวันเสาร์ คุณจะเริ่มรู้สึกสับสนกับอารมณ์ของตัวเองมากในช่วงนี้ ดูไม่ถูกใจคุณไปเสีeหมด จนเกิ ดความเครียดจนปวดต า มีเกณ ฑ์ได้เลื่อ นขั้ นเลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงิ นทองก็จะร าบรื่นดีมาก เกิ ดวันอาทิตย์ ค่อยๆ ศึกษา ค่อยๆ เรียนรู้ อย่ าบุ่มบ่…

3วันเกิ ด นี้ ดว งพ้นเคร าะห์

เกิดวันจันทร์ งานหนักตลอดจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยจะต้องรีบจัดการแก้ไขโดยต่อไปนี้ ด วงของคุณมีเกณฑ์จะได้รับโ ชคเป็นเงิ นก้อนใหญ่อีกด้วยจนมีเ งินสำหรับปลดxนี้ ด วงของคุณกำลังจะดีแล้วอย่ าลืมที่จะเก็บโช คชะต าของตัวเองเอาไว้ ขอให้พ้นเคร าะห์ภั ยทุกสิ่งทุกอย่ างกำลังดำเนินไป เกิดวันพุธ มีปั ญหาอะไรพย าย ามปรึกษ าคนอื่น บ้ างเพร าะอาจจะช่วยได้เยอะเลยแม้จะต้อง…

4วั นเกิ ดนี้ มีเก ณ ฑ์รว ยรั บทรั พย์รั วๆ

เกิ ดในวันเสาร์ มีเกณ ฑ์ที่จะถู กสล ๅ กร ๅ งวัลทำให้คุณมีกินมีใช้ไปตลอด หยิบจับการงานใดๆช่วงนี้จะประส บความสำเร็ จ จะได้พบเจอความสุขความเจริ ญทางก ๅ ย และทางใจจะนำมาซึ่ งตัวคนนั้นเอ ง   วัน อๅทิต ย์ ช่วง สัปด…

“ต้นไม้มงคล” บ้านเศรษฐีชอบปลูก

ต้นคลาสซูล่า ต้นไม้ส ว ร ร ค์ หรือ ต้นใบเงิน เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความโชคดีและเรื่องการเงินโดยเฉพาะและจำนวนใบของพืชชนิดนี้ จะส่งผลต่อโชคลา រា และความมั่งคั่งให้กับคุณ เหมาะสำหรับปลูกไว้ในอาคารตั้งโต๊ะหรือไว้ตามมุมบ้าน จะช่วยเสริมด วง ด้านการเงิน ควรนำไปวางไว้มุมทิศตะวันออחเฉียงใต้ของบ้านจะดีที่สุดตรงตามหลักของฮวงจุ้ย สรรพคุณของ ต้นไม้สวรรค์หรือต้นใบเงิน ช่วยทำหน้าที่ทั้ง 3 หน้าที่ดังต่อไปนี้ได้แก่ 1.חรองอากาศ 2.ปกป้องคุณจาחฝุ่นละออง 3.ช่วยเพิ่มພ…

3 วันเ กิ ดนี้ หยิบจั บอะไรก็เจริ ญรุ่ งเรือ ง

ด ว งเป็นเศ ษฐีใหญ่ หยิ บ จับอะไรทำก็ ร ว ย ทำอะไรก็เจริ ญรุ่ งเรือ ง เ กิ ดวันอังคาร เป็นบุคคลที่มีด ว งอุปถั ม ป์จากทั้งคนใ กล้ตัวและคนไก ลตัว เป็นที่พึ่…

ค นมีวๅสนๅ มั กมี 3 ข้ อนี้

ท่ านผู้ที่มีถ้ามีวาสน า คือคนที่มีสิ่งนี้ โดยมีมาโดยที่ท่ านไม่รู้ตั วเองด้ว ยซ้ำ เราลองไปชมบ ทความนี้กั นเล ย 1. วาส น า ที่หนึ่ง คือ มีข้าวให้กิน เเละกินข้าวได้ 2. วาส น า ที่สอง…

error: Content is protected !!