รั ฐประกๅศ สงกรๅนต์กลั บบ้ๅนไ ด้ไห ม

วันที่ 7 เม.ย.2564 ที่ทำเนียบรัฐบ าล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลข าธิ ก ารสภาความมั่นคงแห่งช าติ สมช.

ในฐานะผู้อำนวยก ารศูนย์ปฏิบัติก ารศู นย์บริหารสถานก ารณ์ก ารโ ค วิ ด

ให้สัมภาษณ์ถึงก ารทบทวนมาตร ก ารช่วงส งกร านต์ เพื่อป้องกั น โ ค วิ ด ว่า

ขณะนี้ยังคงดำเนินมาตรการเดิม แต่ได้เน้นย้ำให้มีการเว้นระยะห่าง ส วมหน้ าก ากอนามัย

นอกนั้นยังสามารถดำเนินการได้ตามที่เคยอนุญาตรวมถึงการเดินทางข้ ามจังหวัดยังทำได้ปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!