เริ่ มเเล้ ว เข ตประกๅศเคอฟิ ว

ผู้ใช้เฟสบุ๊คร ายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า เค อร์ฟิ วปอ ยเปต ตอนนี้เมืองปอยเปตสั่ งล็อคด าวน์เมืองนะครับ

ตั้งแต่ 20.00  05.00 น. ห้ามอ อ กไปไหนนะครับ เนื่ องจ ากมีก ารตั้งด่านตรวจจั บและมีทีมไ ล่ตรวจจั บคนที่ฝ่ าฝื นนะครับ ขอให้ทุกท่านปล อ ดภัย

เอ กส าร

เป็ นกำลั งใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!