หม อประเมิ น สถ านะกๅรคุ มย ากมๅก

ณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไ วรั สวิทยาคลินิก ภาควิชากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะแพ ทยศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เกี่ยวกับก ารแ พ ร่ รอบใหม่ โดยระบุว่า

กับก ารที่ยังเป็นปัญหาในประเทศไทย ก ารแพร่ มีผู้ป่ว ยจำนวนมากในกรุงเทพฯโดยมีต้นตอจากสถานบันเทิง ผู้ที่ติดส่วนใหญ่จะมีอายุไม่มาก อาก ารจึงไม่มีรุ นแ ร ง หรือไม่มีอ าก ารเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ย ากต่อก ารควบคุม เพราะผู้ติด จะไม่รู้ว่าตัวเองมี จึงสามารถแพร่กระจายโดยไม่รู้ตัว

เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จำนวนยอดผู้ป่ว ยในเดือนเมษายนนี้ มากกว่ากัน มาก หรือเปรียบเทียบง่ายๆปีที่แล้วเป็นหลักสิบ ปีนี้เป็นหลักร้อยต่อวัน ปีที่แล้วมีมาตรก ารต่างๆมากมาย เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ งดกิจกรรมต่างๆ ห้ามขายเหล้าขายเบียร์ มีแม้กระทั่งก ารบ้านในเวลากลางคืน และมาตรก ารส่งเสริมต่างๆในก ารป้องกัน ทุกค นเคร่งครัด เมื่อผ่อนปรน มีก าร scan ชัยชนะ ในปีนี้ ผู้ไปเที่ยวผับบาร์ ได้มีก ารสแกนชัยชนะหรือไม่ ความเข้มงวดต่างๆลดลงอย่ างมาก จึงเป็นต้นต่อให้เกิดก ารแพร่ได้มากกว่าปีที่แล้ว

สมมุติว่า ก ารแพร่ดครั้งนี้มากกว่าปีที่แล้ว 10 เท่า และมาตรก ารต่างๆของเราน้อยกว่าปีที่แล้ว 10 เท่า เท่ากับว่าความรุนแรงของก ารแพร่ในปีนี้ เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว 100 เท่า เทศก าลวันหยุดย าวจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า ทำให้อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าผู้ที่ไม่มีอาก ารหรือมีก ารน้อย เมื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัด รวมทั้งก ารเฉลิมฉลอง จะเป็นแหล่งแพร่กระจายได้เป็นอย่างดี และครั้งนี้ผลกระทบจะอยู่ใน ญาติผู้ใหญ่ ที่มีอายุมากขึ้น โอก าสเกิดหรือความรุนแรงก็จะมากตามอายุ

อย ากให้ทุกค นมีความเคร่งครัดระเบียบวินัย ก ารไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศก าล ถือเป็นเรื่องดี แต่ก ารนำโรคไปให้ท่าน ไม่ดีนะ ก ารเดินทางครั้งนี้จำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเรื่องวิ ถีใหม่ ก ารกำหนดระยะห่าง หลีกเลี่ยงก ารสัมผัส และก ารปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัย มีความจำเป็นสูงสุด สังคมยุคใหม่ ถ้าใช้ก ารเคารพ หรือเยี่ยม แบบออนไลน์ และงดก ารเดินทางโดยไม่จำเป็น จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในก ารลดแพร่กระจายในขณะนี้

ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะก ารกระตุ้นเศรษฐกิจ จะสวนทางกับก ารควบคุมก ารแพร่ จะต้องอยู่ในภาวะสมดุล ถ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทางก ารท่องเที่ยวได้ เพราะคงไม่มีใครอย ากเดินทางมาในแหล่งแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!