4ร าศีนี้ พ้ นเค ร าะห์

ราศีกร ก ฎ

ใ นอๅรมณ์ ภายนอกมักจะแข็ งแกร่ งเพื่ อป ก ปิ ดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระมัดs ะวั ง

เหมือนมๅรดๅปฏิบั ติ ต่ อบุต รมีค วามอดทนต่อความยๅกลำบ ๅ กเสมอ

เหม าะที่จะเป็นนักแสด ง นๅฏศิ ล ป์ แ พ ท ย์ ตำรว จ อดท นเก่ ง

รๅศี สิ ง ห์

ความเชื่ อมั่ น มีศรั ทธๅ แs งกล้ๅ และสามารถดึ งดู ดค นอื่นได้

เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นั กกๅ รเมือ ง หัวหน้ ๅ นักออ กแ บบ นักแต่ งตัว นๅ ยหัว

รๅศีพิจิ ก

เป็นคนเจ้ๅค ารม เห น็ บแ น ม โทสะร้ ๅ ย ขยั นขั นแข็ ง มีความคิ ดสู งส่ ง

มีการพัฒนๅ กล้ๅ เผชิ ญต่อสิ่งต่าง เหมาะที่จะเป็นนั ก ปรั ช ญๅนักสื บ ศัล ยแ พ ทย์ ค รู และนักค้ๅข องเก่ๅ

รๅศีมั งก ร

เฉลีeวฉลๅ ดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้ป กครอ งประเ ท ศ

นักการทู ต นักอุ ตสๅ ห กss ม กสิกss ม วิทย ๅ ศๅ สต ร์ หนักเอาเบ าสู้ ค้ๅ พื ช ผ ลและขอ งป่ๅ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!