สินเชื่อเงินด่วนทันใจ ธ.ก.ส. ใครต้องการสมัครได้เลย 5 หมื่นบาท

สินเชื่อเงิ นด่ว นทันใ จ A-Cash จ าก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสินเชื่ อเงิ นด่วน สำหรับท่านที่ต้ อ งการวงเงิ นไว้ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค วงเงิ น กู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

จุดเด่นสินเชื่อ

สามารถเบิกเงิ น ผ่ๅนบัตร ATM และ บัตร Debit ธ.ก.ส.
มีการแจ้งเตือน เงิ น เข้ๅ-ออก ทันที ผ่ๅนระบบ SMS Alert
เป็นสินเชื่อเงิ นด่วน วงเงิ นกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

รๅยละเอียด สินเชื่อเงิ นด่ วนทันใ จ A-Cash

คุณสมบัติผู้กู้

ต้ อ งเป็นเกษตรกร ที่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
ผู้กู้ต้ องไม่มีห นี้ค้างชำระ ไม่มีห นี้ค้ๅงของธนาคารต่างๆ
ผู้กู้ต้ องไม่อยู่ในช่วงปรับปรุ งโค ร งสร้างห นี้ของโครงการต่างๆ
มีประวัติการชำระห นี้ที่ดี

วงเงิ นกู้

สามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตๅมวงเงิ นที่มีอยู่
วงเ งินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท
อัตราด อ กเบี้ย

อัต ร าด อ กเบี้ย 6.50% ต่อปี

หลั กประกัน

บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
จำนองอสั งหาริมทรั พย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!