ลุ้น ไ ฟ ฟ รี 2 เดือน

จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้หลายๆคนตกงาน ไม่มีเงินใช้จ่าย

แต่ด้วยภาระ ในแต่ละเดือน ที่จำเป็น ต้องใช้ จึงอยากให้รัฐช่วยเหลือ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งจะมีการพิจารณามาตรการ

เยียวยๅประชาชนจากผลกระทบ CV19 ระลอก 3 นั้น สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

เรื่องมาตรการลดค่ าไ ฟฟ้ า ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษถาคม-มิถุนายน 2564

เพื่อลดภาระค่ๅครองชีพประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ใช้งบประมาณรวม 8,000 กว่าล้านบาท

ซึ่งเป็นมาตรการรูปแบบเดียวกับการช่วยเหลือในการแพร่กระจาย CV19

ระรอก 2 ที่ผ่านมา โดยใช้ค่าไฟฐานเดือนเมษายน 2564 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

แบ่งเป็น 3 มาตรการ

มาตรการที่ 1 ผู้ใช้ไ ฟฟ้ าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 (ระบุไว้ที่หน้าบิลเรียกเก็บค่าไ ฟฟ้ า

 

ได้รับค่ าไฟฟ้ าฟรี 90 หน่วยแรก รวมค่าบริการ

โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้ าก่อนการคำนวณภา ษีมูลค่าเพิ่มเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

ขณะที่มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3

ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้ าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 โดยกรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ

มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หรือเท่ากับหน่วยประจำเดือนเมษายน(เดือนฐาน)

ผู้ใช้ไฟฟ้าคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงประจำเดือนนั้นๆ

มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2

(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

(รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!