เตรียมประกาศแล้ว

เรียกได้ตอนนี้หลายๆคนประกาศกั กตัวแล้วสำหรับช่วงนี้ และบางจังหวัด

กำลังเริ่มประกาศแล้ว สำหรับจังหวัดที่ห้ามเข้า

โดย นายเกียร ติศัก ดิ์ จันทร า ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

เป็นประธานการประชุมคณะก รร มการควบคุ ม โs ค ติ ด ต่ อ

จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 33/2564 ที่ห้องประชุมบูรพ า ชั้น 4 ศ าล ากลางจังหวัดสระแก้ว

เพื่อติดตามสถานการณ์CV19 และการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัด

 

 

เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพ ร่กระCV19

ซึ่งมีการหารือในที่ประชุมและมีมติเตรียมออกประกาศคำสั่งจังหวัดเพิ่มเติม

โดยจังหวัดที่ประกาศดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยังระบุด้วยว่า

ขอยืนยันว่า ไม่มีการปกปิดข้อมูลตัวเลขผู้ติด โดยให้มีการรายงานข้อเท็จ

จริงอย่างเดียวทุกวัน และสั่งการให้ทุกอำเภอไปเร่งทำความเข้าใจและถือปฏิบัติ

 

 

เนื่องจากคำสั่งจังหวัดก่อนหน้านี้ ห้ามมีการดื่ม ยกเว้นให้เฉพาะบุคคล

ในครอบครัวเท่านั้น

หากเป็นบุคคลอื่นมารวมตัวกันดื่มในบ้านถือว่าเป็นความผิด

เพราะห้ามรวมกลุ่มดื่มโดยเด็ดขๅด นอกจากนี้ กรณีที่มีชาวกัมพูชา

 

พบผู้ติดCV19รวมจำนวนมากถึง 13 ราย โดยเฉพาะโรง เกลือรีสอร์ทนั้น

ได้สั่งการให้มีการเข้าไปตรวจเชิงรุกเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่า

จะมีการปิดตลาดโsงเกลือหรือไม่

ภาพจาก สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!