เคล็ บลั บให้ลู กเป็นค นดี

เคล็ดไม่ลับ กับพ่อแม่ ที่ต้องการให้ลู กเป็นคนดี ต้องทำ 5 อย่ างนี้

1.ทำความสะอาดให้ดี ตั้งแต่หั วจรดเท้ า แล้วก็สอนให้ลู กทำความสะอาดด้วยตนเอง ไม่ใช่ให้คนใช้ทำ เพราะนั่นคือมาตรฐานความปราณีตที่จะติดตั วลู กไป

2.จัดระเบียบข้าวของทุกสิ่งทุกอย่ างให้ลู กดู แล้วสอนให้ลู ก ทำเป็นเช่นกัน

3.สุภาพ ยิ่งอย ากได้ลู กน่ารักเท่าไหร่ ก็ต้ องยิ่งสุภาพกับลู กเท่านั้น พ่อแม่เป็นต้นแบบ เป็นโมเดลที่ดี

4.ตรงเวลา ไม่ต้ องมาก กิน นอน ตื่น ขั บถ่าย ตรงเวลา อย่ าว่าแต่ติดเกมส์ ติดโน่นนี่ คุณตรงเวลาดีแล้วหรือยัง

5.สำรวมใจ สวดม นต์ก่อนนอนบ้ างแล้วหรือยัง นั่งสมาธิบ้ างแล้วหรือยัง

คำสอนจาก หลวงพ่อทัตตชีโว ภิกขุ ทำดีๆให้ลู กดูก่อน เพราะถ้าตรงนี้ได้ อย่างอื่นก็ไม่ย าก

พ่อแม่เป็นดั่งครูคนแรก คือต้นแบบที่ดีที่สุดของลู ก หากพ่อแม่สามารถทำให้ลู กได้เห็นว่า พ่อแม่ก็สามารถทำดีได้ลู กก็สามารถทำตามได้เช่นกัน เราอย ากให้ ลู กเป็นแบบไหนให้เริ่มที่ตั วเราก่อนคงจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้ว