เสริมดว ง ห้อ ยพร ะต ามวั นเกิ ด

สำหรับการบูช าพระเครื่องประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมโช ค และปก ป้องคุ้มค รองชีวิต เสริ มชีวิตให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ใครเกิดวันไหน บูช าแบบไหนถึงดี ลองชมเลย

1.วันอาทิ ต ย์

ธาตุประจำเท วด าพ ระอาทิตย์คือธ าตุไ ฟ จะช่วยหนุ นธาตุไฟของผู้ที่เกิดวันอา ทิตย์ได้ดี

ดังนั้นพ ระหรือเครื่องรางที่ใส่จะทำมาจากดินผ่ านไฟ เนื้อดินเผ า เช่น พ ระขุนแผน พ ระหลว งพ่อโ ต วัดบางกระ ทิง พ ระรอ ด พ ระค ง เป็นต้น

2.วันเสาร์

ธาตุประจำของคนที่เกิดวันเสา ร์หรือมีเทว ดาพ ระเสาร์คุ้มกายนั้นเป็นธาตุไ ฟ

ควรบู ช าพ ระเครื่องหรือเครื่องรา งของขลังที่ทำมาจากว่ าน คุณลักษณ ะของว่านนั้นจะช่วยในการดั บความร้อ นร น

เช่น แขวนพ ระกลีบบัวเนื้อ ว่านสายเขาอ้ อ พ ระหลวงปู่ทวดเนื้อว่า น หรือพ ระว่านจำป าสักก็ได้

3.วันอังค าร

คนเกิดวันนี้มีความใจร้อน ใจเร็ว มุทะลุ ไม่อยู่กับที่ เหมาะกับการห้อ ยพร ะหรือเครื่องรางที่ทำมาจากผง พุทธคุณและพ ระที่ไม่ผ่ านความร้อน

จะช่วยลดในเรื่องของจิตใจให้สงบร่มเย็นม ากขึ้น โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งพ ระผงในตระกูลพ ระสมเด็จ

จะช่วยส่งเสริมชะต าให้ดีขึ้น มีเมตต าและเป็นที่รักต่อผู้พบเห็น มากยิ่งขึ้น

4.วันศุก ร์

ลักษณะเด่นของคนเกิดวันศุกร์เป็นผู้ที่ชอบความสวย ความงาม เป็นผู้มีเสน่ ห์ ชอบความรื่นเริง ทำให้ เ งิ นหมดไปกับสิ่งเหล่านี้

ดังนั้นควรบู ช าพ ระหรือเครื่องรางประเภทพ ระปิดต าและพ ระมหาล าภ พ ระเครื่องหรือเครื่องรางของข ลั งประเภทเรียกโช คและลาภมาห้อย

เช่น พ ระสีว ลี พ ระสังกัจ จายน์ ก็จะช่วยให้สถา นะทางการ เ งิ น ดีขึ้น และเรื่องโด่งดัง มีชื่อเ สี ยง

และมีประสบการ ณ์มากที่สุดอยู่ในขณะนี้ก็ได้แก่ พ ระสังกัจจา ยน์ของหลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน เจ้าตำรับตะกรุดดอ กไม้ทอง นั่นเอง

5.วันพฤหัส บ ดี

ควรบู ช าพ ระเครื่องปางเปิดโลก เทวด าพ ระพฤหัสบดีเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและ

ความก้าวหน้าดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือผู้ที่มีพ ระพฤหัสบดีเข้าในเรือนชะต า

หรือมีเทวดาพ ระพฤหัสบดีคุ้มครองจึงควรที่จะหาพ ระปางเปิดโลกมาห้อยคอ

จะเป็นพ ระกรุเก่าแก่หรือเป็นพ ระสร้างใหม่โดยเกจิอาจารย์ก็ได้เพราะเชื่อ กันว่าจะเปิดทุกสิ่งทั้งปัญญาและโอกาส

6.วันพุ ธ

คนเกิดวันนี้เป็นคนมีเสน่ห์จากการพูดดี ช่างพูด ช่างเจรจา ชอบเข้าสังคม และเดินทาง

ควรบู ช าพ ระหรือเครื่องรางที่เป็นพ ระปางลีลา อันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าโดยไม่จำกัด

วัสดุที่ใช้ทำ จะเป็นเนื้อ ดิน เนื้อชิน เนื้อผง จะผ่านไฟหรือไม่ผ่านไฟก็ได้ นอ กจากนี้

ยังรวมถึงพ ระปางเสด็จโปรดพุทธมารดาหรือปางเสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์อีกด้วย

7.วันจัน ท ร์

คุณเป็นคนที่มีนิสัยหัวอ่อน เพ้อฝัน ใช้อารม ณ์ มีความเป็นศิลปิน อ่อนไหวง่าย และไม่ค่อยมีอำนาจ

ดังนั้น ควรห้อยพ ระหรือเครื่องรางที่ทำมาจากตะกั่ว ชิน ดีบุก โดยอาจจะเป็นพ ระเก่าที่เรียกันว่าพร ะกรุ

หรือพ ระใหม่ที่พ ระเกจิอา จ ารย์ ท่านสร้างก็ได้ดุจเดียวกัน เพื่อเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของ

อำน าจ วาสนาและช่วยให้ชะต าของเรานั้น มั่นคงยิ่งขึ้น