5 ข้ อค นฉลา ด มักจะมี

ค นที่มีความเฉลียวฉล า ด มีไหวพริบ มักแสดงออกในสิ่งที่แตกต่างจากค นธรรมดาทั่วไป ซึ่งส าม าร ถสั งเกตได้จ าก 5 ข้อดั งต่ อไปนี้

1.มีทักษะด้านความคิด

ค นฉลาดมักมีทักษะและกระบวนก ารคิดที่เป็นระบบ สามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย ได้อย่างตรงประเด็น มีประโยชน์ และจะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นของค นอื่น

2.คิดแล้วลงมื อทำ

ค นฉลาดทีแท้จริง คิดแล้วต้ องลงมื อทำ มีค นเก่งหลายๆค น ที่เป็นนักคิด นักวางแผน แต่ไม่เคยลงมื อทำ จึงไม่ประสบความสำเร็จ ค นฉลาดจึงแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือจะคิดและลงมื อทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทุกสถานก ารณ์ และที่สำคัญค นจำพวกนี้จะชอบแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบก ารณ์ หรือไอเดียและความคิดดีๆกับค นอื่นๆ

3.แสวงหาความรู้ใหม่ๆ

คนฉลาดจะศึกษาหาความรู้และอัพสกิลตัวเองให้ทันโลกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้ใหม่ๆจากโลกอินเตอร์เนต หนังสือตำราต่างๆอยู่ตลอดเวลา คุณมักจะเห็นความล้ำสมัยในเรื่องราวที่เขาเหล่านั้นนำเสนอหรือสนใจ และที่สำคัญพวกเขาจะมีความสุขกับการได้พูดคุยและเพลิดเพลินกับความสนทนาในสิ่งนั้นๆอย่างตั้งใจ

4.เห็นคุณค่าของความเงียบสงบ

คนที่ฉลาดจะรู้ว่าความเงียบสงบ ทำให้สามารถเรียนรู้และทบทวนสิ่งต่างๆ เพื่อใช้ความคิดในการวางแผน และบางครั้งถือเป็นการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของตัวเอง เพื่อให้พร้อมรับมื อกับทุกเรื่องที่จะเข้ามาในชีวิต

5.มีความอดทนสูง

คนที่ฉลาดมากๆ จะเป็นคนที่มีความอดทนและอึดกว่าคนทั่วไป พวกเขาจะทำงา นหนักเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยสติปัญญาและความกระตือรือร้นทำให้พวกเขา มีความมั่นใจที่จะสามารถทำงา นหนักและได้รับคำตอบที่พวกเขาแสวงหา