ค าถๅมห ๅเงิ นล้ๅน

เรามีบทท่องที่เรีย กทรั พย์เข้ าบ้ าน ท่องทุกวันทำให้ชีวิตดีร่ำรวยลองชมพร้อมกันเลยจ้า

ค าถ า เ งิ น ล้าน 9 จบ

นะโม 3 จบ

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหา เทวา สัพเพ ยักข า ปะรา ยันติ

พรหมา จะ มหา เทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหา ปุญโญ มหา ลาโภ ภะวัน ตุ เม มิเตพา หุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระ ทะโย วิระโค นายัง วิระ หิงสา วิระ ทาสี วิระ ทาสา วิระ อิตถิโย

พุท ธัสสะ มานี มามะ พุท ธัสสะ สวาโหม สัมปติจ ฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

อธิ ษฐ านขอให้มี เ งิ น มีทองไหลมาเ ทมา พร้อมกับแผ่เมตต า อุทิ ศ ส่วนบุ ญส่วนกุศ ล ให้กับเจ้ากร ร มนาย เ ว ร เรื่องการ เ งิ น ด้วย

ค าถ าเรียก เ งิ น เข้าบ้าน

นะโม 3 จบ

โอม มหา ลาโภ โ ช ค ะวัน ตัง เอหิ จงมา ธะนะ ปาตัง

มากะ มายัง อัก ขะโต ปาระ ติโย วันทิต ตะวา นะมา มิหัง

แนะนำให้สวดภาวนาทุกวัน เพื่อให้เรียก เ งิ น เรียกท องเข้าบ้าน จะได้ร่ำรวยๆ

Many candle flames glowing in the dark, create a spiritual atmosphere