พ กไว้ดู ดทรั พย์เข้ ากร ะเ ป๋ า

การพ กแบ งค์เพื่ อเรียก เ งิ น เข้ ากระเป๋า ส ต า ง ค์ ตามปีนัก ษัตร เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณมี เ งิ น ท อ ง อย่ างไม่ข าดในกระเป๋า และทำให้ร วยได้ไวขึ้น เเต่ละ นั กษั ต ร พ กแบบไหนลองชมพร้อมกันเลย

ปีช วด ควรพกแบงค์ ยี่สิบ ที่ลงท้ า ยด้วยเลข เจ็ด

ปีฉ ลู ให้พกแบ งค์ ห้าสิบ ที่ลงท้ ายด้วยเ ลข สอง

ปีข าล ให้พกแบ งค์ ยี่สิบ ที่ลงท้ ายด้วยเ ลข ห้า

ปีเ ถ าะ ควรพกแบ งค์ หนึ่งร้อย ที่ลงท้ายด้วยเลข หก

ปีมะโ ร ง ควรพกแบ งค์ ห้าสิบ ที่ลงท้ ายด้วยเลข สาม

ปีมะเส็ ง ควรพกแบ งค์ หนึ่งร้อย ที่ลงท้ายด้วยเลข สี่

ปีมะเมี ย ควรพกแบ งค์ ยี่สิบ ที่ลงท้ายด้วยเลข หก

ปีมะแ ม ควรพกแบง ค์ ห้าสิบ ที่ลงท้า ยด้วยเลข หนึ่ง

ปีว อ ก ควรพกแบ งค์ ยี่สิบ ที่ลงท้ ายด้วยเลข สี่

ปีระก า ควรพกแบ งค์ ยี่สิบ ที่ลงท้า ยด้วยเลข เก้า

ปีจ อ ควรพกแบ งค์ ร้อย ที่ลงท้ายด้วยเล ข ศูนย์

ปีกุ น ควรพกแบ งค์ ห้าสิบ ที่ลงท้ ายด้วยเล ข สี่

เป็นอย่ างไรกันบ้ าง น่าจะหาแบง ค์มาพกกันได้ไม่ย ากเลยใช่ ไม่เหนือบ ากกว่าแร งเพื่ อเตรี ย มเรี ยก ท รั พ ย์ เข้ ากระเป๋ าของเรา