กรว ดน้ำให้เท วด าประจำตั ว

สำหรับการกร ว ดน้ำด้วยน้ำสะอาดจะทำให้ได้กุศ ลดีกว่าเดิม บทกร วดน้ำให้แก่เท ว ด าประจำตั ว โดยใช้น้ำสะอาดเพียง 1 แก้วก็ก ร ว ดได้แล้วโดยทำได้ดังนี้

บทก ร ว ดน้ำให้แก่เท วด าประจำตั ว

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธ า ยะ

ลู กขอเชิญพ ระพุ ทธเจ้ าทั้ง ๕ พ ระอ งค์โปรดเสด็จมาเป็นประธ าน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เท วด าทั้งหลายทั้งปวงที่รั กษ าตัวข้ าพเจ้ า

ขอให้เท วด าทั้งหล ายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

ลู กขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พ ระแ ม่ธรณี พ ระแ ม่คงคา

โปรดมาเป็นทิ พย์พ ย ๅน ขออ านิส งค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้ า พเจ้ า

กล่ าว ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้ าพเจ้ าขออุทิศให้กับเ ท วด าทั้งหลายทั้ง

ปวงของข้ าพเจ้ า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้ าพเจ้ าพ้ นจากความ ทุ ก ข์ เ รื่ อ งที่ประสบปัญหา

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ช าติใด ภ พใด ก็ตาม ทั้งระลึ กได้ก็ดี

และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่ านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่ านจงมารับ กุ ศ ล

ที่ข้ าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหม าย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด

ให้กุ ศ ล ถึงทั่ว ทุ กท่าน ทุ กตั ว ทุ ก ต น ทุ ก ภ พ ทุ กภู มิ

ขออ านิส งค์ผลบุญดังกล่ าวนี้โปรดก ล ายเป็นโ ภ คท รัพย์

ตามที่ท่ านปรารถนาทุ กประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ