สู ต รข น มคร องเเ คร ง

ครอ งแคร งแก้วกะ ทิสด าวิธีและขั้นตอนการทำจะย ากหรือง่ายขนาดไหนลองชมเลย

ส่วนผ สมของขนมครองแครง
ง าข าว

ใบเตยคั้นน้ำ และแอบมีสีเ จ ลช่วยด้วย

ห างกะ ทิ และหั วกะทิ ไว้ขั้นตอนสุดท้ าย

แป้ งมันกะเอ าส ารภา พเลย ทิ้งไปครึ่งถุงใช้ปั้นแล ะทำนวล

น้ำต าลทราย สูตรนี้หว านพอดีๆ สัดส่วนครึ่ งหนึ่งของห างกะทิ

เกลือ

น้ำสะอาด ต้ มให้เดื อ ด ทั้งตอ นผสมแป้ งและตอนต้ มครอ งแคร ง

วิธีทำ

คั่วง าข าว ไฟอ่อน ตักพั กไว้

น้ำกะทิใช้ห างกะทิ เกลือ น้ำต าล ครึ่งหนึ่งของกะทิ

ผสมห างกะทิกับน้ำ ต าลทรายให้น้ำต าล ทรา ยละล ายก่อนแล้วนำใบเตย เกลื อ ตั้งไฟอ่อน ค นๆไฟอ่อน พอร้อนก็พักไว้

แป้ งมันร่ อ นสัก นิดค่ะ แล้วนำน้ำเดื อ ดค่อ ยๆเทใส่ ใช้ช้อนหรือพ ายค น พอมื อทนร้อนไหว โรยแป้ งมันนว ลที่มื อก่อนนะคะ แป้ งที่ผสมน้ำเดื อ ดจะได้ไม่ติดมือ ค่อยๆนวดให้พอนุ่มค่ะ พับไว้ใส่ถุงหรือผ้ าข าวบางชื้นๆคลุม กันแห้งสีข าวใช้น้ำเดื อ ดธรรมดา สีเขียวใช้ใบเต ยคั้นไ ล่เฉดสี

นำแป้ งที่นว ดไว้ มาปั้ นเป็นก้อนเ ล็กแล้วแผ่ออก กดบนพิมพ์ครอ งแคร ง ที่โรยแป้ งมันทำนวลไว้ แล้วใช้นิ้ วโป้ งดันให้เป็นก้อนกลมค่ะในจ านอ าจโรยแป้ งนวลไว้ กันตั วติ ดกันพอถึงเวลาจะต้ มอย่าลืมใส่กระชอ นกร องแป้ งมันส่วนเกินออก

ต้มน้ำให้เดือ ดจั ด แล้วใส่ตัวแป้ งที่ปั้นไว้ลงไปค นเล็กน้อยกันตัวครอ งแคร งติดกัน พอสุกแป้ งจะใสเง าและลอย ช้อนใส่ในน้ำธรรมดา ลองเช็ คสุ กโด ยหยิ บชิ มเหมื อนเราก็ได้ค่ะ มื อใหม่ทำต ามมีต ามเกิด

กรองครอ งแคร งที่แช่น้ำพักไว้ ใส่ลงห ม้อน้ำกะทิที่ อุ่นรอไว้ เติมหั วกะทิ ทิ้งไว้สักพักจะนุ่มและทวีความหอมใบเตย

ตั กใส่ถ้วย โรยหน้าด้วยง าข า วคั่วหอมๆ

ครอ งแคร งแก้ว แป้ งมันล้วนได้ความเงา และเหนียวหนุบห ากผสมแป้ งข้ าวเ จ้ าก็ได้ครอ งแคร งที่นุ่มๆ และห นุบต ามที่เข้ าใจนะคะ