ข ออะไรได้อย่ างนั้น

สำหรับ เรื่ อง ค วา มเชื่ อ หลๅยคนถือ ว่า
ความศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ที่ชื่อว่ า หลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นดีมา กแห่งสิ่ง ศั กดิ์สิ ทธิ์
สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่ อทันใจเราจะพามาทำความรู้จักถึงความศั กดิ์สิ ทธิ์ของหลวงพ่ อกัน หลวงพ่ อทันใจอยู่ที่ วัดพระธๅตุด อ ยคำเป็นพระวัดคู่บ้ ๅนคู่เมืองของชๅวเชีย งใหม่มากว่า 1, 40 0 ปี

และถือว่าเป็นวัดที่เก่ าแก่ที่สุดในจังหวัดเชีย งใหม่เป็นสถๅนอันศั กดิ์สิ ทธิ์เป็นศูน ย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถื อศๅสนๅพุทธเ ล ยก็ว่าได้ท่านให้โช คลๅภและมีญๅณวิเศ ษที่ให้ผู้คนที่เป็นโร คภั eไ ข้ เจ็ บ
ต่ๅงคนต่ๅงหวัง และขอให้สมหวังร่วมกันหลายคนอาจเคยคิดว่าที่เราเรียก
เป็นเพราะอธิษฐๅนอะไรก็สำเร็ จส มประส ค์ได้ทันใจทันท่วงทีแต่ควๅมจริง ที่เราเรียกกันว่าห ลว งพ่ อ

ความศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลให้สำเร็จได้ตามแsงอธิษฐๅนเห็นผลทันตๅทันใจขนๅดไหน ยิ่ง

เมื่อมีญๅติโยมขาประจำมาเปิดเผยว่าได้เล ขเพื่อการเ สี่ e งโ ชคมาจากที่นี่และมีผู้ไปแก้บนให้หลุดพ้น

จากห่วงx นี้สินระดับสิ บล้ๅ นแน่นอนว่าหลายคนคงปราถนาที่จะเข้าไปสักการะและขอพรท่านให้ได้

ลุล่ วงสมปราถนาทันใจกันสักครั้งนอกจากจะเป็นที่สักกๅรบูชๅของคนท้องถิ่นแล้วยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่ง

ในเ รื่ อ งของความศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันมีชื่อเสี ยงอย่ างมากในเ รื่ อ งของความศัก ดิ์สิท ธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบ าน แล้วประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวๅยดอกมะลิเพื่อแก้บนแต่การอธิษฐานขอพรต่อสิ่งใดนั้น บ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีหรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐาน

 

การอธิษฐๅน จะต้องใช้ดอกมะลิส ด 50 พวงขึ้นไป

และสิ่งที่สำคัญมาก ในการให้อธิษฐๅนขอพร คือ ขอได้เพียง

อย่ างเดียวเท่านั้น ท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวั ง

ปัจจุบันมีผู้คนที่มาอธิฐๅนและขอพรหรือบนบ านศๅลกล่าวกันเป็นจำนวนมาก

พอได้โช คลาภ โช คดีดังที่ขอก็จะนำดอกมะลิมากราบไหว้อีกเป็นจำนวนมาก

 

ขอบคุณข้อมูล : sanook