พ่อ ร5 ท่ องต ามนี้ดีเเน่นอน

พระบ าทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้าเจ้ าอยู่หั ว เเน่นอนว่าคนไทยหลายท่านมักรู้จักเเละได้กร าบไหว้ พระอ ง ค์ท่ าน เพื่อความเป็นสิริมง คลแก่ชีวิ ตเรา

โดยมีความเชื่ อกันว่า ถ้าหากท่านใดบู ช า บู ช าเสด็จพ่อ ร.5 อย่างถูกวิธีเป็นประจำ จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น เกิดผลดีกับชีวิ ต สุขสมหวังดั่งใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็สมใจปราร ถ น า มี เ งิ น ทองใช้ไม่ ข า ด ขออะไรก็สมหวัง

เครื่ องสักก า ร ะ

น้ำมะพร้าวอ่ อน กล้วยน้ำว้ า ทอ งหยิ บ ทองห ยอด ข้าวคลุกก ะ ปิ

ด อ กกุหลา บสีชมพู หรือ ดอ กไม้สีชมพู

สุ ร า ไ ว น์ บ รั่ น ดี บุ ห รี่ หม ากพลู และบ ายศรี

1. สำหรับผู้ที่ทำก ารบูช า ครั้งแรกจุดธู ป 16 ด อ ก และครั้งต่อไปจุดธู ป 9 ด อ ก

2. ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยคำบู ช านี้

พ ร ะสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัส

สะก ายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ สามครั้ง

3. พ ร ะคๅถ ๅบู ชา พ ร ะพุทธเจ้ าหล วง

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเม อิอิ เมนา พุทธะตัง โส อิอิโสตัง พุทธะ ปิติอิ

พ ร ะสะยามะ มินโท วะโร อิติ พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง สะหัส สะก ายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสี สะมา นัง

4. พ ร ะค ๅถ ๅ อธิษ ฐ า น ขอพร ห้ามบน

พ ร ะสยามะ มินโท วะโร อัตตัง พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย

เทวา มนุสสานัง จงเป็นที่รั กของ ม นุ ษ ย์ และเท ว ดาทั้งหลาย ปิโย นาคะ สัมปัน นานัง

จงบังเกิดความรัก ที่มีอนุภ า คสูงสุด ปิโย พรหมานะ มุตตะโม

จงบังเกิดความรัก กับผู้มีอำน า จท่าน ท้าวมหาพรหม เจ้ าจ อ ม อินทรา นาค ครุ ฑ และคนธร ร พ์ ปินัน ทิยัง นะมา มินัง

ความรัก ความยินดี ความเมตตาจงบั ง เกิดในเรือนร่าง ข้า พ เจ้ าทุกส่วนแม้ปล ายเส้ นผ ม ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 5 จบ

พ ร ะพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบ าร มีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และแกร่ งกล้ายิ่ ง ๆ ขึ้น เพียงเท่านี้ชีวิ ตท่านก็ดีขึ้นเเล้วลองทำตามที่ว่ามาเลยจ้า