ฝๅกถึงค นที่ได้ดูแลพ่ อ แม่

อย่างที่ทราบกันว่าพ่อเเม่ของเราได้เลี้ยเงรามาตั้งเเต่เด็กเเต่คนบางคนโจมากลับคิดว่า ไม่ใช่หน้ าที่ที่ต้องตอบแท นบุ ญ คุ ณ เพราะเป็นสิ่งที่พ่ อ แ ม่ต้องทำอยู่แล้ว ซึ่งรู้หรือไม่ว่า การตอบแทนบุ ญคุณ การได้ดูแลพ่อและแม่นั้น เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ลูกบางคนมีโอก าสได้ดูแล แต่กลับไม่ดูแล ลูกบางคนอยา กดูแลพ่ อ แ ม่มาก แต่กลับไม่ได้มีโอก าสนั้น

เพราะเราไม่มีวันรู้ได้หรอกว่าพ่ อกับแ ม่ของเรานั้นจะอยู่กับเราไปถึงตอนไหน การดูแลพ่ อ แ ม่สามารถทำได้เลย ไม่ต้องรอวันที่เรามีมาก หรือร วยอะไรเลย การดูแลเท่าที่เราทำได้ ก็นับเป็นสิ่่งที่วิเศ ษ มากที่สุดแล้ว

พวกท่านคือสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ ที่สามารถกร าบไห ว้ได้ทุกวัน ไม่มีคำอวยพรไหนศั กดิ์สิท ธิ์เท่ากับพ่อแม่ และไม่มีคำสา ปแช่ งไหนที่ตรงเท่าปากท่านเช่นกัน ท่านคือพระ อรหัน ต์ในบ้าน จะให้ทดแทนอย่ างไรก็ไม่หมด ตอบแทนบุ ญคุณพ่ อแ ม่ ถือเป็นบุ ญที่ยิ่งใหญ่ อานิ ส งส์ ทั้ง 12 ประก ารของการเป็นคนกตัญ ญู

อานิ ส ง ส์ 12 ประก าร ของลูกกตั ญ ญู

1. ทำให้มีความสุขมาก

2.มีสติ รอบคอบ

3.เป็นคนมีเหตุผล

4.มีความอด ทน

5.ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ย

6.ได้ล า ภโดยง่าย

7.แ ค ล้ ว คล า ด ภั ยในย า มคับขัน

8.เทวดาลงมาพิทัก ษ์ รักษาผู้ที่ทำ

9.ได้รับการ ย ก ย่ อ ง สร ร เสริ ญ

10.ทำให้มีความเจริ ญก้าวหน้ า

11.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดีมาก

12.เป็นตัวอย่างอันดีแก่ อนุชน รุ่นหลัง