ของ 4 อย่างนี้ มีติดบ้านไว้ ช่วยดึ งดู ด เ งิ น ทอง

ได้กลายเป็นความเชื่อที่ถูกว่าต่อกันมามากสำหรับ การหาสิ่งของที่ช่วยเสริมสิริมง ค ล ให้ผู้อยู่อาศัยในบ้าน โดยแนะนำให้หามาไว้ เชื่อว่าจะเรียกเ งิ น เรียกท องเข้าบ้าน สำหรับของ 4 อย่างที่ว่ามีไรกัรบ้างเราลองไปชมพร้อมกันเลย

1.รูปภาพธรร มชาติ

รูปภาพแนวธร ร มชาติ เช่น ภูเขา น้ำตก ทะเลกว้างใหญ่ หรือรูปปลาทอ ง ปลาคาร์ฟนำมาประดับตกแต่งภายในบ้าน แขวนผนังหรือตั้งโต๊ะ จะช่วยปรับเรื่องของฮ ว ง จุ้ ย ในบ้านการประดับรูปนี้เชื่อกันว่าจะช่วยเ รื่ อ งของความโช คดี ช่วยเรียก เ งิ นทอง ดึ งดู ดสิ่งดี ความอุด มสมบูรณ์เข้ามาหาและยังทำให้สมาชิกในบ้านรู้สึกผ่อนคล าย สบา ยตาอีกด้วย


2. ปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้ าน

คว ามเชื่ อของคนโบราณนั้น เชื่อว่าการปลูกต้นไม้หน้าบ้านให้ร่มรื่น อุดมสมบู ร ณ์ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับหรือแม้กระทั่งไม้ยืนต้น ก็แล้วแต่พื้นที่หน้าบ้า นของแต่ละบ้าน โดยเลือกตามความเหมาะสมอาจปลูกต้นไม้หรือกระปลูกใส่ลงไปในกระถางและวางประดับก็ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มอาก าศบริสุท ธิเพิ่มการดึงดูดโช คล าภได้ ให้มีกระแสความโช ค ดีเข้าบ้านตลอดๆ

3.เหรียญ จี น โบร าณ

เหรีย ญของจี น ที่มักจะใช้กันในสมัยโบราณ จะเป็นลักษณะกลมๆ ตรงกลางของเหรีย ญนั้นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหามาได้ให้เราผูกไว้กับด้ายสีแดง 3 เหรียญนำไปแขวนเอาไว้ที่ประตูทางเข้าบ้ านจะช่วยในการเรียกเ งินทองเข้ามาหา จะทำให้คนที่อยู่ในบ้ านมีความสุขกายสบายใจ

4.กระดิ่ง หรือ ระฆัง

การแขวนกระดิ่ งหรือระ ฆั งเล็กๆ หน้าบ้าน เมื่อลมพัดมากระทบส่งเสียงเบาๆ ทำให้บ้านไม่เงียบเหงาบ้ า นไหนที่แขวนกระดิ่ งหรือระฆั งเอาไว้ แขวนเอาไว้แล้วผูกผ้าสีแดง ด้ายสีแดงเอาไว้ที่แถวๆ ประตูด้านนอกบ้ า นตามคว ามเชื่ อโบราณว่ากันว่า จะช่วยในการดูดเ งิน ทองให้ไห ลมาเทม า และยังช่วยให้หน้าที่การ งานมีความราบรื่น มีเ งิ น ทองเข้ากระเป๋าอยู่เสมอ มีความสุขกายสบายใจมากขึ้น