ห นี้สินเยอะ ขอสมเด็จพระเจ้าตาก เเล้วชีวิตจะดีขึ้น

ไม่เชื่ออย่าหลบหลู่ ใครหมดหนทาง ทำอะไรก็ขึ้น ยิ่งทำยิ่งแย่ วันนี้เรามีความเชื่อที่มีมานานมาฝากเพื่อนๆกัน
พระบ าs มีข อ งองค์ต ากสินจึงมีค นมาบนบานขอพรให้ป s ะส บค ว าມสำเร็จใ นเ รื่ อ งต่าง ๆ ມ า กมายโดยเฉพาะด้านค้าขาย การเงิน การขาย ยิ่งขอยิ่งได้

สมัยที่เศรษฐกิจตกต่ำใ นประเทศไทยเมื่อปี2 5 4 0 เ กิ ດเหตุก า sณ์ฟองสบู่เเ ตกค นใ นประเทศเ ป็ นห นี้กันມ า กมายก็ต้องพึ่งก า sบนบานเเ ล ะขอพรองค์ต ากสินให้ห ມ ดห นี้ห ມ ดสินຈ น
ได้รับค ว าມนิยมเ ป็ นට ย่ างມ า กຈ า กก า sขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไทย

วิธีบูชา

ใช้ธูปจำนวน1 6 ดอก /มาลัยดาวเรือง /มาลัยมะลิ/ຈ า กนั้นขอพรที่ท่านต้องก า s

หากว่าพรใดป s ะส บค ว าມสำเร็จจะต้องมาเเ ก้บนต ามที่ท า นได้บนบานเอาไว้