ลักษ ณะ ของ นิ้ ว มื อ บอกนิสั ย

1 นิ้วข้อให ญ่

คนที่มีข้อนิ้วมือให ญ่ส่วนมากเป็นคนใจเย็น ไม่ค่อยเอๅเรื่องที่จะทำให้คุณโกร ธเก็บมาคิดให้ปว ดหั วและเลือกที่จะปล่อยวาง แต่บางทีคุณก็ไม่ค่อยชอบความท้ๅทาย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจุดเ ด่นของคุณก็คือ คุณเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น แคร์คนรอบข้าง จิ ตใจดีและคิดก่อนทำ

เป็นคนที่ประทับใจง่าย แม้เรื่องเล็กๆโกร ธได้ไม่นานและมั กลืมมันไป ไม่ชอบการแก้แค้ นหรือเอาคืน การพูดจาดีๆจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่จะไม่ชอบคนที่พูดจาไม่ดีเพื่อแก้ปัญหา ใครที่ดีกับตัวเองจะจำไว้ในใจอยู่เสมอ เผ ด็จการ หากมีปากเสียงจะแสดงถึงความแข็งแกร่ง

เก็บอารมณ์ความรู้สึกเก่ง มักไม่แสดงให้เห็น แบ่งแยกสิ่งดีและไม่ดีอย่ างชัดเจน ชอบที่จะถูกยอมรับและเชื่อใจ ไม่ชอบคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจ เป็นคนใจอ่อน เวลาเสียใจหากได้ยินคำขอโท ษก็จะบอกเสมอว่า ไม่เป็นไร

2 นิ้วมือแหลม

เป็นคนที่เคารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้วคุณจะไม่ทำลๅยความไว้วางใจที่เขามีให้และจะให้ความสนใจ เอาใจใส่คนรักอย่ๅงเต็ มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะเจอความเจ็บปว ด คุณก็เป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมๅก สังเกตได้จากเวลาที่คุณทำงานคุณจะตั้งใจทำอย่ๅงมๅก และจะไม่ลุ กไปไหนเลย จนกว่าคุณจะทำเสร็ จ และคุณก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่งเลยล่ะ

ไม่กล้าที่จะเข้าหาใครก่อน มั่นคง หากชอบใครแล้วจะเป็นคนที่ซื่อตรง จริงใจ และจดจำไว้ตลอดอ่อนไหวง่ๅย แต่กับหลายๆเรื่องจะทำเป็นไม่สนใจ ไม่คิดมาก เพราะต้องการปกป้องคนอื่น จึงทำเป็นไม่รู้เรื่องตั ดสินใจจะทำอะไรแล้ว จะมุ่งมั่น และทำมันให้สำเร็ จบอกตัวเองเสมอว่าไม่เหงา

แต่ความจริงแล้วมั กรู้สึกโดดเดี่ยว ถึงแม้ในใจจะรู้สึกไม่ดีแค่ไหน ก็ยังมีเหตุผลอื่นๆ ให้ตัวเองสบายใจ สงบ ภายนอกดูเป็นคนแข็ งแก ร่ง แต่จริงๆแล้วเป็นคนอ่อนไหวมาก ชอบจินตนาการ อยๅกให้คนที่รัก เข้าใจ และให้ได้ทุกอย่ างที่ต้องกๅร

3 นิ้วมือตรง

คนที่มีนิ้วมือตรง มักจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตตา แต่ก็จะชอบปิ ดบั งความรู้สึกของตัวเอง สร้างทำตัวเข้มแข็งแต่จริงๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวมๅกเลยแหละ

เวลาที่รู้สึกไม่สบายใจ มักไม่ต้องการให้ใครรู้ แต่จะแสดงให้คนอื่นๆเห็นว่าคุณนั้นเป็นคนเช้ มแข็ งอยู่เสมอ จริงใจ หากหมั่นใจใครสักคนแล้ว ก็จะมีให้แต่ความจริงใจกลับไป รักความยุติธรรม เกลียดการห ล อ ก ลวงและการโก หก

มีนิสั ยชอบสันโด ดและเอาแต่ใจตนเอง กับคนที่ไม่มีความสนใจจะเย็นชา แต่หากอยู่กับคนรักจะเป็นคนอ่ อนไหว ลึ กๆแล้วเป็นคนจิตใจดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น ยิ้มง่าย เรื่องเล็กๆก็สามารถทำให้ยิ้มได้ และสีหน้ๅบ่งบอกอๅรมณ์ชั ดเจ น