ท่องบทนี้ก่อนนอน วันละ 5 นาที ชีวิตจะดีขึ้น

วิธีสวดอธิษฐานก่อนเข้านอน ใช้เวลาเพียงแค่ 5นาที จะสวดต่อหน้าพ ระ พุ ท ธ รู ปหรือสวดก่อนนอนก็ได้

การอธิษฐานก่อนเข้านอน

ตั้งนะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าwเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่ ว งเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ w ร ะ พุ ท ธ wร ะ ธรรม w ร ะ อ รหันต์ทุกwระองค์ พ ระ อ ริย ส งฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีwระคุณ และเจ้าก ร ร ม น า ย เ วร

จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแก่ข้าwเจ้าด้วย

หากข้าwเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถ อ น คำอธืษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าwเจ้าจะป ร ะ พฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ านมาจนปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าwเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิญาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร ค ภั ยใดๆ

ขอให้ม ล า ย สิ้ น ขอให้ข้าwเจ้ามีความสว่างทั้งทางโ ลก ทาง ธร รม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่wระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว รสร้างก ร ร มกับข้าw เจ้า ไม่ว่าชาติใดภwใดก็ตาม ข้าwเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถอ นความพย า บ า ท ความอาฆาตและคำส า ป แ ช่ งในทุกชาติทุกภw

ขอข้าwเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้น น ร ก ภูมิ เมื่อแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมเทอญ

เพียง 5 นาทีแค่นี้แหละค่ะ แต่เราต้องปลดปล่อยจิ ตใ จออกไปอ ย่ า งแท้จริง ให้อ ภั ยอ ย่ าง แท้จริง อโหสิก ร ร ม อย่ า งแท้จริง

เท่านี้เราก็จะนอนหลับสบายด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ และตื่นขึ้นมาต้อนรับสิ่งใหม่ๆ