คาถาหลวงปู่ศุข เสริมบารมีชีวิต

หลวงปู่ศุข เปิดคาถาจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงปู่ศุข

วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ที่หลายคนให้ความเสื่อมใสโดยเป็น

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ และคาถาเดิน

ทางแคล้วคลาดป ล อ ดภั ย

คาถ าเมตต ามห าเสน่ห์

ตั้งจิตภาวนา ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติ โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม

อะระหัง ลาโภ พุทโธ ลาภัง นะชาลีติ นะมะพะทะ สัพเพ ชะนา พหู ชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมาพัง เอหิ

จิตตัง ปิยัง มะมะ เอหิ มาเร โส มามา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ

คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

ตั้งจิตภาวนา ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สั ตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

สำหรับพระครูวิมลคุณากร หรือ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วั ดสิ งห์ จ.ชัยนาท เป็นอีกหนึ่งพระเกจิ

อาจารย์ชื่อดังที่หลายคนให้ความเลื่อมใส ว่าท่านมีวิช าอ าค ม วัตถุมงคลและเครื่องรๅงก็มีพุทธคุณสูงมาก แม้ว่า

หลวงปู่ศุขจะละสังขๅรมากว่า 100 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีผู้เสื่อมใสศรัทธา และได้มีการสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้งไว้ที่วัดปาก

คลองมะขามเฒ่า ให้ผู้คนได้เข้าไปสั กการะที่ จ.ชัยนาท