กร ร มคนที่ชอบนอกใจ หนีครอบครัวไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย

ก ร ร ม ติดจรวดของ ค น ที่ทิ้งครอบครัว ไปหาความสุข ค น ที่นอกใจแฟน

1 กลายเป็น ค น ขี้ระแวง ขี้กั งว ล

เมื่อเป็น ค น ลั กกินขโมยกินนอกใจนานวันเข้ๅ จิตใจก็เปลี่ยนไปจๅกที่เคยกล้า หๅญมั่นใจ จิ ตใ จแน่วแน่ ก็เสื่ อ มลงเป็น ค น ขี้ ระแวงหั วเสี ยง่ายกังว ลไปซะอย่างกลัว ค น จะทำร้ าย กลัว ค น จะรังเกียจแ ม้มีเงิ นทองมากใส่ เครื่องประดั บดีๆ แต่หั วใจ กับโ ท ร มล งไป วันๆ

2 ชีวิต มีเส้นทางที่ตกตํ่า

ทำคุณ ค น ไม่ขึ้นพบเจอแต่ ค น ที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้ๅง

3 ลู กหลานจะไม่เชื่อฟัง

ด้วยความที่ลู ก ได้เห็นตั วอย่างที่ไม่ดี จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็ กเป็น ค น ดื้อรั้น ทำตั วก้ๅวร้ๅว และไม่ให้ความเคารพ

4 มักถู กแย่ งขอ งรั ก

เมื่อยังมีชี วิ ตกร รมที่ได้กระทำ จะส่งผลให้ต้ อ งแยกจๅก ค น ที่รักมี ค น รักก็ มักถูก ค น อื่นแ ย่ งชิงไปไปรักใคร เข้ๅไม่นาน ก็ต้ อ งแยกจๅกกันไป ต้ อ งช้ำใจอยู่ตลอด

5 ไม่มีหน้ามีต าในสังคม ค น ไม่ค่อยให้ก าร ยอ มรั บ

ยามที่มีปัญหา มักจะไม่มีใครยื่นมื อเข้ๅมาช่วย มิหนำซ้ำยังอาจโดนเมี ยน้อ ยหลอก แล้วก็หนีหายไป นอกจๅกนั้น การผิดลู กผิดเมียผู้อื่น หรือแม้กระทั่ง การโ กห กห ล อก ล วง ค น ที่ ตั วเองรัก ก็จะส่งผลให้ถูกจั บผิดในเรื่องอื่น ๆ พูดสิ่งใดก็ไม่น่าเชื่อถือ เจ้ๅนๅย หรือลู กน้องหมดความศรัทธา แม้แต่ ค น รอบข้ๅงก็ไม่อยากจะเชื่อใจ

6 วาสนาต่ำ

หากชีวิตไร้บุ ญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนจๅกโลกนี้ ชั่ ว ระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่กร รมชั่ ว ที่ทำการนอกใจไว้จๅกความเป็น ค น ก็มีแต่นรกและความเป็นเป ร ต

ที่แสนท ร มๅน เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ตามผ ล ก ร ร ม ที่ได้กระทำไว้ยิ่ง ค น ที่เรากระทำผิดบ า ป ครั้งนี้เป็น ค น ที่ดีมากมีศิล ธ ร ร ม มาก ผลของบ า ป ก ร ร ม ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนานมากขึ้นไปเท่านั้น แม้ร้อยปีพั นปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็น ค น อีกครั้ง กลั บมาเกิดเป็น ค น ใหม่ก็เป็น ค น ต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

7 ป่ ว ย ง่าย มักจะเจ็ บออดๆ แอดๆ

โ รคเยอะป่ว ย ง่าย ค น ที่ทำชู้แ ย่ งสามีแ ย่ ง เ มี ยค นอื่นมาก ๆ อีกหนึ่งผลกร รมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องโร คภั ยโดยเฉพา ะโร ค ลับๆ ที่เกี่ยวกับอ วั ย ว ะเพ ศมั กมีอากๅรกัน แถบ ค น จๅกผลกร รมนี้ต่างกันแค่มากน้อย เท่านั้นเอง

ผลก ร ร มอื่น ๆ ที่อาจจะได้รับในชาติหน้า

ต กน ร กภูมิ

ร่างกายไม่สมประกอบ

หากเกิดเป็นหญิง ก็จะมีแต่เรื่องน่าอๅยทั้งชีวิต

หากเกิดเป็นชาย ก็จะมีชีวิตที่ลำบาก ยๅกจน ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ