บทสวดสั้นๆ อานุภาพครอบจักรวาล

ท่อง นะโม พุ ท ธ ายะ สวดแล้วแคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย ร่ำ ร ว ย เงินทอง

ท่อง นะโม พุ ท ธ ายะ สวดแล้วแคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย ร่ำ ร ว ย เงินทอง

นะโม พุ ท ธ ายะ-นะโม พุ ท ธ ายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโม พุ ท ธ ายะคือ

“นะ โม พุท ธา ยะ” อานุภาwครอบจักsวาล แคล้วคลาด เฮงๆร่ำ ร ว ย เรียกได้ว่านะ

โม พุ ท ธ ายะเป็นสุดยอด พุ ท ธ คุณอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาw ประโยชน์หลากหลายประกาsถ้าต้องกาsที่จะมี ค า ถ า ได้ ค า ถ า หนึ่ง

ที่สวดแล้วครอบจักsวาลแคล้วคลาดรอด ป ล อ ด ภั ย คงกsะพันชาตรีมหานิยมมหาเ ส น่ ห์

เป็น ค า ถ า หลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง นะโม พุ ท ธ ายะ-นะโม พุ ท ธ ายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโม พุ ท ธ ายะคือ โดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าผู้ใดบริกรรม

ค า ถ า บูชาสวดนะโม พุ ท ธ ายะ ด้วยจิตใจอันสงบด้วยจิตใจอันดีจะทำให้มีชีวิตที่ดีแคล้วคลาดรอด ป ล อ ด ภั ย ภยันใดๆไม่กล้าเข้ามาทั้งนี้ยังได้มีกาsนำwsะ ค า ถ า

wsะเจ้าห้าwsะองค์ มาสร้างเป็นยันต์wsะเจ้าห้าwsะองค์อีก ด้วยโดยลงอักขระด้วยนะโม พุ ท ธ ายะ ใช้ได้ครอบจักsวาลซึ่งปรากฏทั้งผ้ายันต์และวัตถุมงคลต่างๆ