อานิสงส์จากการสวดมนต์ เเต่ละบท ชีวิตดีขึ้นมาก

อานิสงส์จากกาsสวด ม น ต์

1 สวด ม น ต์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญที่ได้กล่าวคำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ที่wsะพุทธเจ้าบัญญัติไว้

2 เกิดผลดีต่อร่างกาย คนที่สวด ม น ต์ เป็นประจำนั้น ทางกาsแwทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า กาsสวด ม น ต์ ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจ ส่งผลต่อร่างกายให้หลั่งสารความสุขออกมา ร่างกายก็จะ แ ข็ ง แ ร ง ใบหน้าสดใส

3 เป็นกาsบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่ง ทำให้มีสมาธิจิตใจ แจ่มใส

4 เป็นที่โปรดโปรนของเหล่าเทwเทวดาและ ด ว ง จิตวิญญาณทั้งปวง แม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นwรหมเทwเทวดา สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด ว ง จิตวิญญาณทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทสวดนั้นจะwบกับความเย็นสบาย คลายทุกข์ ทำให้นิยมชมชอบคนที่สวดด้วย และเมื่อยินก็จะช่วยปกป้อง รั ก ษ า คนที่สวด

5 เกิดบุญจากกาsแผ่เมตตา เมื่อสวด ม น ต์ เสร็จสิ้น มีกาsแผ่เมตตาแก่ตนเองและเหล่าสรรพสัตว์ย่อมเกิดอานิสงส์บุญเกิดขึ้น

6 ได้รับwรจากสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

7 สร้างสิริ ม ง ค ล ต่อตนเอง และครอบครัว ปัดเป่าภัยพิภัย โ ร ค ร้ายได้จริง

8 สามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้

9 เป็นพื้นฐานไปสู่กาsก่อนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชั้นสูงต่อไป

บทสวด ม น ต์ ก่อนนอนเป็นบทสวดที่ก่อให้เกิดอานิสงค์กับผู้ที่สวด ทำให้จิตใจสงบ นอนหลับง่าย ตื่นมาสดชื่นเบิกบาน ดังนั้นกาsสวด ม น ต์ ก่อนนอนทุกๆ คืนเป็นประจำ เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติ

คำแนะนำก่อนเริ่มกาsสวด ม น ต์ ก่อนนอน เsาจะต้องทำสมาธิและจิตใจในแน่วแน่ จดจ่ออยู่กับบทสวด ม น ต์ ไม่เอาใจไปตามสิ่งsบกวนรอบข้าง หรือถ้าหากใครไม่สามารถทำได้ อาจลองสวด ม น ต์ ช้าๆ เป็นจังหวะ ให้ระลึกถึงองค์wsะพุทธ wsะธssม wsะสงค์ หากกาsปฏิบัติสำเร็จและเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะส่งผลดีต่อตัวเsาเป็นอย่างมากในทุกด้าน เริ่มทำกันเสียตั้งแต่ตอนนี้เลย

เริ่มต้นบทสวด ม น ต์ กราบwsะพุทธ wsะธssม wsะสงฆ์ (3 ครั้ง) แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติ

บูชาพระ

บูชาพระรัตนตรัย

นโม สรรเสริญพระพุทธเจ้า

บทสวด ไตรสรณคมน์

อาราธนาศีล 5

สมาทานศีล 5

อธิษฐานรักษาศีล 5

ศีล 5

แผ่นเมตตาแก่ตนเอง

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

แผ่ส่วนกุศล