4 วิธีเเนวทางเเก้หนี้ ทำได้ง่ายๆลองดู

4 วิธีเเนวทางเเก้หนี้ ทำได้ง่ายๆลองดู

1 ห ารๅยได้ทางอื่นเพิ่มเติม

เมื่อเร าสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนตั วล งได้แ ล้ว การห ารๅยได้อื่น ๆ เพิ่มก็จะช่วยให้คุณปลดห นี้ ได้ไว้ยิ่งขึ้นอาจจะรับทำง านฟรีแลนซ์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงหลังเลิ กงานก็ได้ เช่น ตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ งานสอนต่างๆ รับแปลเอกสารอิสระ/ เขียนบทความ รับจ้างรีดผ้า ทำอาหารขาย งานรับจ้างตามความถนัด ขายของใช้มือสอง งานพาร์ทไทม์ บริการขับรถรับส่ง

อ ย่ างน้อยก็สามารถมีรๅยได้เสริมนอ กเหนื อจากงานประจำที่ทำอยู่ งานละนิดงานละหน่อย พอรวม ๆ กันอาจช่วยให้ชำระห นี้หมดเร็วขึ้นสัก 1-2 งวดก็ได้นะ

อย่ารอให้ถึงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆบีบบังคับ เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าศักยภาพของคุณมีมากแค่ไหน และภูมิใจแค่ไหนที่ได้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่

2 ชำระห นี้ที่ ด อ ก เบี้ยแพงสุดก่อน

ดอกเบี้ย (Interest) คือ เงินตอบแทนที่ได้เพิ่มขึ้นจากการออมหรือลงทุน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น หรือจะเป็นเงินตอบแทนที่ผู้ปล่อยกู้ได้จากผู้ขอกู้ จากการที่ผู้ขอกู้ต้องจ่ายเงินตอบแทนกับผู้ให้กู้นอกเหนือจากในส่วนของเงินต้นที่กู้มาด้วย เรียกว่าเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากการใช้บริการ

เมื่อคุณรู้แล้วว่าตอนนี้เ รามีรๅยการห นี้อยู่กี่อัน ราคาเท่าไหร่ และกำหนดชำระเมื่อไหร่ ให้ไ ล่เรียง ชำระจากห นี้ที่มี ด อ ก เบี้ยแพงที่สุดก่อนเพร าะหากไม่ทยอยชำระจากห นี้

ก้อนนี้ก่อ น เมื่อเวลาผ่านไป ด อ ก เบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีก และการจะเคลียร์ห นี้สิ นให้หมด ก็จะยิ่งเป็นเรื่องย ากแต่หาก ห นี้แต่ละก้อน มี ด อ ก เบี้ยในอัตราที่เท่ า ๆ กัน ให้เลือ กชำระห นี้ก้อนที่มี ยอ ดเงินน้อย ๆ ก่อนเพื่อ ลดจำนวนเจ้าห นี้ลง

3 สำรวจพฤติก ร ร มของตนเอง ลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

นอ กจากสำรวจยอด ห นี้ ของตัวเองแล้ว ให้สำรวจพฤติก ร ร มการใช้จ่ายของตัวเองด้วย เ พ ร าะถึงแม้ จะรู้ว่า เป็นห นี้อยู่เท่าไหร่ แต่ถ้ายังใช้จ่ายเท่าเดิม แทนที่จะใช้ห นี้เก่าหม ด

กลับจะมีห นี้ใหม่เพิ่ม เข้ามาอีก ดังนั้น ลดรๅยจ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นออ ก ไป ทั้งนี้ แนะนำให้แบ่งสัดส่วนรๅยได้ออ ก เป็น 3 ส่วน คือ อ ดีต ปัจจุบัน แล ะอนาคต ดังนี้

อ ดีต คือ ยอด ห นี้ในอ ดีต ให้แบ่งเงิน 5O% ของรๅยได้สำหรั บใช้ห นี้

ปัจจุบัน คือ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ให้แบ่งไว้ 4O

อนาคต คือ เงินที่แบ่งไว้สร้างความมั่งคั่งในอนาคต ให้แบ่งไว้ 1O%

นอกจากนี้ยังประหยัดอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ค่าใช้จ่ายรๅยเดือนลดลงเช่น ปิดทีวีและถอดปลั๊ก ปาร์ตี้ที่บ้ๅนประหยัดกว่าเยอะ ทำอาหารทานเอง ลดการใช้บัตรเครดิต ลดการใช้ของแบรนด์เนม ลดการช้อปปิ้งที่เกินความจำเป็น อะไรซ่อมได้ก็ซ่อมเองก่อน

4 สำรวจยอด ห นี้ที่มี

อันดับแรกต้องเริ่มจากสำรวจยอด ห นี้ทั้งหมดที่มีก่อน โดยแจกแจงห นี้ทั้งหมดที่มีออ กมาพร้อมรๅยละเอี ยดการชำระด้วย จะได้เห็นกันเลยว่า คุณเป็นห นี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ มีเจ้ าห นี้อยู่กี่รๅย และต้องชำระอะไรก่อนหลั

รวมถึงอ่านรๅยละเอียดใ นข้อตกลงให้เข้าใจ ยิ่งในส่วนของกรณี เกิดผิ ดนัดชำระจะต้องมีค่าปรับหรือเงื่อนไขเพิ่มเ ติมอ ย่ างไรบ้ๅง เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ มาช่วยบริหารจัดการห นี้ให้มีประสิทธิภา พมากยิ่งขึ้น

หากต้องการปลดหนี้ตัวเองสักที คุณควรเริ่มต้นจากการตระหนักว่าตัวเองมีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ มีรๅยจ่ายเพิ่มมากขึ้น และไม่อายที่จะบอกใครว่าตนมีภาระ เมื่อยอมรับความจริงเหล่านี้ได้ คุณจะเห็นปัญหาและช่วยให้คุณตั้งต้นจัดการกับหนี้สินต่างๆ อย่างจริงจังและหลีกเลี่ยงการก่อหนี้เพิ่มเติมได้ และหากคนรอบข้างรับรู้ เชื่อว่าหลายคนจะเข้าใจและพยายามหาลู่ทางปลดหนี้ช่วยคุณ

จากเทคนิคเบื้องต้นที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การจะเคลียร์ยอด ห นี้ที่มีอยู่ นั้น ไม่ย ากอ ย่ างที่คิด อาจจะต้องใช้ความอ ดทน และความพย าย ามอยู่สักหน่อย แต่ ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ นอ กจากนี้ หากคุณสามารถชำระห นี้

ที่มีอยู่ได้หมดแ ล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องโฟกัสคือ การสร้างวินัย ในการออม ให้ตนเอง และฝึกบริหารรๅยได้ต่อเดือนให้ดี เพื่อไม่ใ ห้กลับมาเป็นยอด ห นี้ซ้ำอีกในอนาคต