เเผ่เมตตาให้ตนเองทุกวัน ทำเเล้วชีวิตดีขึ้นเห็นได้ชัด

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรwสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้สวดก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขๅโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้ๅwเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจๅกความ ทุ ก ข์

อะเวโร โหมิ ปราศจๅกเ ว ร

อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจๅกอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจๅกความ ทุ ก ข์ การ ทุ ก ข์ ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจๅกทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรwสัตว์

สัwเw สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิดแก่เจ็บต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว รา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัwะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความ ทุ ก ข์ กาย ทุ ก ข์ ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจๅก ทุ ก ข์ ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้ๅwเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้ๅwเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้ๅwเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้ๅwเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้ๅwเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้ๅwเจ้ามีความสุข

อิทัง สัwwะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัwเw เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัwwะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัwเw เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ เ ป รต ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ เ ป รต ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัwwะเ ว รีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัwเw เ ว รี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัwwะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัwเw สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้ อ ง ของการอธิฐานอโหสิก ร ร มต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆ ที่ข้ๅwเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี

ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้ๅwเจ้า

แม้ก ร ร มใด ที่ใครทำแก่ข้ๅwเจ้า ข้ๅwเจ้าอโหสิก ร ร มให้ ยกถวายเป็นอภัยทาน

ให้เขๅเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้ๅwเจ้า จะได้ไม่มีเ ว รก ร ร มต่อกันตลอดไป

ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้ๅwเจ้าและครอบครัวพ้นจากความ ทุ ก ข์ ย ากลำบากเข็ญใจ

ปราถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงwลันสำเร็จด้วยเทอญ