คาถาเรียกทรัพย์ ท่องก่อนซื้อ

เรามีเคล็ดไม่ลับมานำเสนอสำหรับท่องไว้ก่อนซื้อหว ย แล้วจะรวยพระคาถาเรียกทรัพย์จากแม่ ชีบุญเรือน เวลาท่านจะไปซื้อเลข ลองท่องไว้เพื่อเสริมดวงชะตาท่านให้มีเกณฑ์เทวดาฟ้าช่วย เราลองไปชมเลย

คาถาพระฉิมพลี คาถาพระสีวลี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร สุวรรณะม าม า โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

ขออำน าจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิ ญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุ ญเติ มจง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลายแม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธ ร ร มสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุ กท่ๅน เทอญ

ภาพถ่ายอธิษฐาน ของคุณแม่บุ ญ  เ รื อ น โตงบุญเติม ถ่าย ณ วัดท่ๅผๅ จังหวั ดกๅญจ น บุ รี ที่คุณแม่บุญเรือนอธิษฐานไว้ว่าไม่ว่า รูปนี้จะอั ดขย ายต่อไปอีกกี่พั นกี่หมื่นกี่แสนครั้งทุกภาพก็จะมีความศั กดิ์สิ ทธิ์เสมอกับรูปต้ นแบบที่ถ่ายไว้ทุ กประการ

สุดยอดคาถาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยผู้ใดสวดบู ช าจะได้มาซึ่งเงินทองโชคลาภอย่างเหลือเชื่อ