เทคนิคขอพรพระเจ้าตาก

ก รถว ายเครื่องสั กก าระบูช า สมเด็จพ ระ เจ้ าต ากสินมหาราช มีดังต่อไปนี้ สมเด็จ พ ระ เจ้ าต ากสินม หาราชทร งเป็นดว งพ ระวิ ญ ญ า ณที่สถิ ตย์เป็นหนึ่งในส มเด็ จพ ระสย ามเทวาธิร าชเจ้ า ค อยป กป้ อ งรั ก ษ าแผ่นดินไทยให้มีความเจริญรุ่ งเรื องไ พบู ลย์และมีชั ยชน ะ เหนืออ ริร าชศั ต รู ทรงโปรดสิ่งเหล่ านี้

1.ผู้มีความซื่อสั ต ย์ต่อ ช าติ ศ าสนา พ ระมห าก ษั ต ริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจนผู้ที่เป็นนักร บรั้วของชาติ

2.พ ระกระย าหารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่ายๆ และอาหารแบบเดินทั พทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

3.แต่บางแห่งเช่น ที่วั ดห น อ งน กไ ข่ ทรงนิมิตรแก่ท่านเจ้ าอ าวาส ว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไ ข่ต้ม อันเป็นอาหารสำหรับเดินทั พ

4.ผลไม้ไทยและจีน เครื่ อ งเซ่ นไหว้แบบจีนเต็มชุด เช่น เ ป็ด ไ ก่ หั วห มูบา ยศรี และซ าแ ซ เป็นอาทิ

5.น้ำเปล่ า น้ำผลไม้ และน้ำหวานอื่นๆ ไม่ทรงโปรดเสวยน้ำจัณฑ์

6.ดอ กไม้ที่ใช้บูช า โปรดสีแดง อันเป็นสีแห่งวันพ ระ ร า ช ส มภ พของพระอ งค์

7.เครื่องถ ว า ยแก้บ นโปรดด าบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปื นใหญ่จำลอง

8.โปรดเสียงป ระ ทั ด และเสียงปื น

เมื่อจะขอพระบ ารมี ต้องจุด ธูป 16 ดอ ก กลางแจ้ง แล้วกราบขอพ ร ะร าชท านพระบารมี ต ามที่ต้ อ งก าร คำบู ช าสมเด็จพ ระ เ จ้ าตา กสินมหาราช นะโม 3 จบ อาร าธ น าดว งพ ร ะ วิญ ญ าณ โอม สิโน ร าช าเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ต รู วิน าสสันติ ถว า ยเค รื่อ ง สั กก าระ โอม สิโน ร าช าเทวะ นะมามิหัง พ ร ะค าถ าให้โ ชค ล าภ นะโม 3 จบ นะช าลิติ มะห าล าโภ ลาโภ มห าโช ค มห าล าภ