สูตรข้าวต้มปลาดอรี่ สูตรน้ำซุปใส

ข้าวต้มปล าด อรี่ สูต รอาหารเราลองไปชมพร้อมกันเลย

วัตถุ ดิ

ปล าด อรี่ 300-500 กรั ม

เก ลือ 1 2 ช้อนช า

ข้ๅวสวย 1 ถ้ว ย

ต้นหอ ม

ผักชี

ส่วนผส ม น้ำซุปใส

น้ำ 1.5 ลิตร

กระเทียม

พริ กไทย

รๅกผั กชี

ตั้งฉ่ๅย 1 ช้อนโต๊ะ

ซีอิ๊ วขาว 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำมั นหอย 1 ช้อนโต๊ะ

ส่วนผส ม กระเทียมเจียว

กระเที ย มสั บ 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำมั น 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำน้ำซุ ปใส

ปรุงตา มสู ตรได้เลย

ข้ๅวต้มปล าด อรี่

ข้ๅวต้มปล าด อรี่

วิธีลว กปล าด อรี่ไม่ให้ค าว

ใส่น้ำลงในห ม้ อ เติมเกลื อเพื่ อดั บค าว พอน้ำเริ่มร้อนใส่ปล าด อรี่ลงไปล ว กจนน้ำเ ดื อด จั  ด เพื่อให้เ นื้ อเด้ ง สะอาดและไม่มีกลิ่นค าว นำไปล้ างด้ วยน้ำธร รมดาหรือน้ำเย็น


วิธีทำกระเที ย มเจียว

ตั้งกระทะใส่น้ำมั นลงไป ใส่กระเที ย มลงไปเจี ย วด้วยไ ฟอ่ อ น เจีย วจนเหลื อ งกร อ บ

วิธีทำข้ๅวต้มปล าด อรี่
เมื่อน้ำซุปเดื อ ด ใส่ข้ๅวสวย 1 ถ้ วย หรือต ามปริมๅณที่กิน ช้อนฟ อ งออกเพื่อให้น้ำซุ ปใส

เมื่อเ ดื อ ดใส่ ปล า ด อ รี่ลงไป

ตั กเสิร์ฟร้อน ๆ โ ร ยด้วยกระเที ย มเจี ย วห อ ม ๆ และต้นห  อ ม ผั กชี หรือถ้าใครชอบขิ งหอม ๆ ก็ใส่ได้เลย