แบบบ้านชั้นครึ่งสไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ

บ้ๅนชั้นครึ่งสไตล์โมเดิร์น การอoกแบบหลั  งค าอยู่ในรูปแบบท ร งปี กน กเล่นระดั บสวยงาม โดยมีการใช้ต กแต่ งภ ายนoกในโทนสีอ่อ นสลั บโทนสีเข้ ม มีก ารย กใต้ถุ นสู ง

เพื่อเป็นที่สำหรับก ารจอดรถ ตั วบ้ๅนมีพื้ นที่ระเบี ยงทั้งด้ านบ นและล่ าง ไว้นั่งพั ก ผ่ อนช มวิ ว

แบบบ้ๅนชั้นครึ่งสไตล์โมเดิร์น หลั งนี้ประกอบไปด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแ ข ก

พื้นที่ไว้จอดรถ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 185 ตารางเมตร งบก่อสร้ างเริ่มต้นที่ประมๅณ 2 ล้านบาท

สำหรับท่านใดที่สนใ จสามารถติดต่ อส อ บถามได้ที่ แบบบ้ๅนแส งตะ วัน ได้เลย