สูตรไ ข่เค็ ม

สูตรก ารทำ ไ ข่เค็ม ด้วยอุปก รณ์ในบ้ าน ไม่มีขั้นตอนเยอะ ลองชมพร้อมกันเลย

1.ล้ างไ ข่เป็ ดให้สะอ าด

2.นำดินเหนียวที่มีการทุ บอย่างละเอียดมาใส่กะละมั งที่เตรียมไว้ ตวงดินเหนียวใส่กะละมัง ประม าณ 3 ถ้วย จๅกนั้นเทน้ำลงไปผสมกับดิน ค นให้เข้ ากันจนเหนียว

3.ใช้ถ้วยต วงเกลือใส่ต ามลงไปอีก 1 ถ้วย ผสมเกลื อกับดินเหนี  ยวให้เข้ ากัน

4.นำแ กล บดำลงไปในกะละมังเปล่ า จๅกนั้นนำไ ข่เป็ ดที่ล้ างเสร็จแล้วชุบลงไปในกะละมังที่ผสมเกลือกับดินเหนียว และย้ ายไปชุ บในกะละมังที่มีแก ลบดำอยู่ คลุ กแก  ลบดำให้หุ้มไ ข่เป็ ด โดยไม่ให้เห็นดินที่ชุบ

5.นำไ ข่ที่ปั้นเสร็จแล้วใส่ถุงพล าสติก ขนาด 4 x 6 พับก้ นถุงปิดด้วยเทปใส พร้อมกับข ม ว ดป ากและปิดด้วยเทปใสให้เรียบร้อย

6.จๅกนั้นนับจๅกวันที่ผลิตไปอีก 7 วัน ไข่จะเริ่มมีความเค็มขึ้ นเรื่อย ๆ จนถึงมีรสชาติพอดี ซึ่งนำไปบริโภคเป็นไข่ด าวเค็ มได้ หรือจะรอให้ครบ 2 อาทิตย์ แล้วนำไปต้ม เพื่อนำไปกินกับข้ าวต้มซึ่งนิยมโดยทั่วไปแบบนั้นก็ได้