แบบบ้ๅนโ มเดิร์นลoฟท์

วันนี้เราได้มีเเบบบ้านสวยๆมาฝากท่านกันลองชมพร้อมกันเลย

แบ บบ้ านสไตล์โมเดิร์นล  อ ฟท์ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ง บก่ อสร้ าง 450,000 บ าท

โดยบ้ านหลั งนี้ได้รับก ารเผ ยจ ากคุณ Aoi Somruedee จะสว ยง ามและมีร ายละเอี ยดเป็นอย่ างไรลองไปช มกัน

ลั กษ ณะข องบ้ านหลั งนี้เป็ นบ้ านชั้ นเดี ยวย กพื้น อ อ กแบบในแบบบ้ านสไตล์ โ มเ ดิ ร์น

โดดเด่นด้วยหลั งคาเพิงแ หงนเมทัลชี ทที่เข้ ากับตั วบ้ านได้เป็นอย่ างดี

ผนั งบ้ๅนตกแต่งในสไตล์ลอฟท์ เพิ่มความสวยงามด้วยอิฐโชว์ บริเว ณด้านมีพื้นที่ระเบียงขนาดเล็กไว้นั่งพักผ่อน

แบบบ้ านสไตล์โมเดิร์นลอฟท์หลังนี้ประกอบไปด้ว ยขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก

งบประมาณในการก่อสร้างเริ่มต้นที่ 450,000 บาท