สูตรไ ก่ทoดน้ำปลๅ

วันนี้เร ามีสู ตรไ ก่ทอ ดน้ำปล ามานำเสนอ เรามาลองชมพร้อมกันเลย

ส่วนผสม

ปี กไ ก่ท อดน้ำปล า

ปี กกล างไ ก่

น้ำเปล่ า

น้ำปล า

เกลื อ

น้ำต าลทราย

พริ กไทย

ผงบ าร์บีคิว หรือผ งป าปริก้ า

ใ บเ ต ย

น้ำมั นพืช

วิธีทำปี กไ ก่ท อ ดน้ำป ลา
เริ่มต้นด้วยเตรียมปี กกล างไ ก่

ใครชอบกิ นชิ้นเล็ก ๆ ก็ผ่ าครึ่งต ามแนว ย าว นำไปล้ างให้สะอ าด หมั กด้วยน้ำปล า เกลือนิดหน่อย น้ำต าลทรายพอประมาณ พ ริกไทย หรือใครชอบผ งบาร์บีคิว หรือผ งปาปริก้า ก็ใส่ไปได้เลย หมั กประมาณ 2 ชั่ วโมง

สองชั่ วโมงผ่ านไป ใครไม่มีเวลาก็ต ามแต่สะดวก ตั้งห ม้ อเตรียมนึ่ ง ใส่ใบเตยลงไปนำไ ก่ที่หมั กไว้คลุ กด้วยน้ำมั นพืชนิดหน่อยเพื่ อไม่ให้หนั งไ ก่ติ ดกัน นำไปนึ่ ง น้ำต้ องเดื อ ดก่อนนะถึงยกขึ้น

นึ่ งประมาณ 20 นาที ปิดเต า เปิดฝา

ผึ่ งไว้ให้แห้งแห้งแบบหม าด ๆ ไม่มีไอน้ำเกาะ ถ้ากลัวเสี ยเวลาก็ต ากแดด หาอะไรค ลุ มไว้กันแ ม ล งต่อไปเป็นขั้นตอนการทอด ตั้งกระทะใส่น้ำมั นป าล์มลงไป ผ มใช้กระทะทองเหลืองเพราะความร้ อ นทั่วถึง ใครไม่มีก็ใช้กระทะธรรมดา

รอน้ำมั นร้อน

น้ำมั นร้อนแล้วเบาไฟนิดหน่อย ใช้ไฟกล างค่อนข้ าง แ รง แล้วใส่ไ ก่ลงไปทอด ใส่น้ำมั นให้ท่วมไ ก่ใช้ก ระชอ นคนดู ถ้าไฟแรง หรือไ ก่เหลืองเร็วเกินไปให้เบาไฟคี บออกมาดู ถ้าไม่แน่ใจว่าสุกหรือยังก็เอ าออกมาใช้มี ดผ่ าดู

ใครชอบแบบหนั งนิ่ม ๆ ก็สั งเกตดู ถ้าใครชอบแบบกรอบ ๆ รอจนเหลืองกรอบแล้วตั กขึ้นได้เลยเสร็จแล้วจั ดเรียงใส่จานพร้อมเสริฟ