ข ออะไรก็ส มหวั ง

เคล็ดลั บก ารขอพร

นิยมบูช าด้วยดอกบัวโดยเฉพาะอย่ างยิ่งดอกบัวชมพู พระองค์จะโปรดปรานมากเป็นที่สุดหากใครก็ตามที่ได้ถวายดอ กบัวแด่พระองค์ ท่องค าถ าสรรเสริญอยู่เป็นนิจแล้วนั้นก็จะได้รับพรอันเป็นม งค ล ในเรื่องของทรั พย์สินเงินตราและโชค ล าภเป็นการเฉพาะ และควรขอพรในวันศุกร์ ห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้ อสั ต ว์เด็ ดข าด

สิ่งของเตรียมไ หว้

1.ด อ กบัวสีชมพู

2.น้ำเปล่ า

3.นม

4.ผลไม้ 5 อย่าง

การไ ห ว้บูช า

1. พ ระ แ ม่ลักษมี เกิ ดจ ากด อ กบั ว คนส่วนใหญ่จึงนิยมถว ายด อ กบัว แต่หากไม่มีก็สามารถใช้เป็นพวงมาลัยที่มีดอกสีชมพูก็ได้เช่นกัน

2. จุดธปู 9 ด อ ก และจะต้ อ งสว ดนะโม 3 จบก่อน ตามด้วยบทส วดบูช า องค์พ ร ะแ ม่ลักษมี โอม ชยะ ศรี ลักษมี ม าต า

ผู้ที่ไปไหว้ขอพรนั้นสมหวังกันมากมาย มั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นเศรษฐีกันก็มี และยังมีผู้คนจากประเทศจีน เก าหลี ใต้หวัน ได้มาไห  ว้กัน เป็นจำนวนมาก