เคล็บลับการขอพร พระแ ม่ลักษมี

เคล็ดลับการขอพร

นิยมบูช าด้วยดอกบัวโดยเฉพาะอย่ างยิ่งดอ กบัวชมพู พระองค์จะโปรดปรานมากเป็นที่สุดหากใครก็ต ามที่ได้ถวายดอ กบั วแด่พ ระอ งค์ ท่ องค าถาสร รเสริญอยู่เป็นนิ จแล้วนั้นก็จะได้รับพ รอันเป็นม งค ล ในเรื่องของทรั พย์สินเงินตราและโชค ล าภเป็นการเฉพาะ และควรขอพรในวันศุกร์ ห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้ อสั ต ว์เด็ ดข าด

สิ่งของเตรียมไ ห ว้

1.ด อ กบัวสีชมพู

2.น้ำเปล่า

3.นม

4.ผลไม้ 5 อย่าง

การไหว้บู ช า

1. พระแม่ลักษมี เกิ ดจ ากดอ กบั ว คนส่วนใหญ่จึงนิยมถว ายด อ กบัว แต่หากไม่มีก็สามารถใช้เป็นพวงมาลัยที่มีดอกสีชมพูก็ได้เช่นกัน

2. จุดธปู 9 ดอ ก และจะต้ อ งสวดนะโม 3 จบก่อน ต า มด้ว ยบทสวดบูช า องค์พระแม่ลักษมี โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา

ผู้ที่ไปไหว้ขอพรนั้นสมหวังกันมากมาย มั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นเศรษฐีกันก็มี และยังมีผู้ค นจากประเทศจีน เกาห ลี ใต้หวัน ได้มาไห ว้กันเป็นจำนว นม าก