สูตรไ ข่ดoงน้ำปลๅทำได้ง่ๅยมๅก

ส่วนผสม ไ ข่ด อ งน้ำปล า

น้ำ 125 มิ ล ลิลิ  ตร

น้ำปล า 125 มิ ลลิลิตร

พ ริ กแ ด ง 4 เม็ด

พ ริกเขียว 4 เม็ ด

กระเที ย ม 2 ก ลี บ

น้ำกระเที ย ม ด อ ง 2 ช้อนโต๊ะ

กระเที ย ม ด อ ง 1 หั ว

น้ำต าลทร ายข าว 3 ช้อนโต๊ะ

น้ำต าลมะพ ร้ าว 3 ช้อนโต๊ะ

ไ ข่ไ ก่ เป ลื อกสีข าว

วิธีทำไข่ด อ งน้ำปล า

1. ตั้งห ม้ อเปิ ดไฟ ใส่น้ำ น้ำปล า กระ เที ย ม ด อ ง น้ำก ร ะเ ที ย ม ด อ ง น้ำต าลทร ายข าว และน้ำต าลมะพ ร้ าว ต้ มให้เดื อดแล้วเ ทใส่ภ าช น ะพั กไว้ให้เย็ น

2. หั่ นพ ริกเขี ยว พริ กแ ด ง และกร ะเที ย ม เ ต รี ย มไ ว้


3. ต อ กไ ข่ไ ก่ แยกไ ข่แด งใส่ถ้วยไว้ พอน้ำที่ป รุ งไว้เย็นแล้วก็ใส่พริกเขียว พริก แ ดง กระเที ย ม และไข่แ ดงลงไป ปิดฝ าให้สนิ ท นำไปแ ช่ในตู้เย็ นข้ ามคื น ตื่นเช้ๅมาไ ข่จะเซ ตตั ว มีสีเ ข้ มขึ้ น ดูน่ๅกิ นมๅกขึ้น