ภๅพเดียวล้ๅนควๅมหมๅย

ผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่งได้ออกมาโพสต์หนึ่งภาพล้ านความหม าย ที่พ ร ะนั้นไปดูแลแ ม่ที่ชร า โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า ทำบุ ญ ครั้งไหนๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่ เท่ าเลี้ ยงดู พ่อ แม่ ชีวิตมีแต่เจริญ. ส าธุ ขออนุโมทนาสาธุบุญ

คอมเม้นต์