งบน้oยก็ซื้oได้

สำหรับวันนี้ เรามีเรื่องราวดีดี ของร้านขายทุเรียนที่นึกถึงผู้บริโภคสายงบน้อย าฝากลองชมเลย

ให้ได้มีโอก าสเข้าถึงรสช า ติของยอดผลไม้แบบนี้ได้ม ากขึ้นม าบ้ าง โดยจั ดแบ่งเป็นพลูๆเล็กใหญ่

ราค าก็น่ ารั กน่าลองต ามขน าดแตกต่างกันไป เรียกได้ว่า มี 10 บาทก็ยังส าม ารถซื้อทๅนได้เลย