จัดหิ้งให้พระถูกวิ ธี เพิ่มควๅมเป็นสิริมงคล

สำหรับหลายๆต้องมีหิ้ ง พระ ประจำบ้านอยู่แล้ว แต่หลายๆคนไม่รู้ว่าควรตั้งตรงไหน

ถึงจะเหมาะ กับบ้าน เพื่อเพิ่มค ว า มเป็นสิริมง คลให้กับตัวบ้ า นรวมถึงสมาชิก

ที่อาศัยอยู่ในบ้ า นหลังนี้ แต่การจัดวางหิ้งพระตามค ว า ม เ ชื่ อ ควรทำตามและควรทำอ ย่ า งถูกวิธี

หลักการจัดวางหิ้งพระที่ควรทำ

1. ตำแหน่ งต้องสู งกว่าศีร ษะ

โดยจะเป็นหลักการพื้นฐานที่หลายคนก็คงจะทราบกันดี เพราะสิ่งที่เคารพและบูชาควรตั้งเอาไว้อยู่ในที่สูงเสมอ

เกี่ยวข้องกับในด้านของการเจริ ญก้าวหน้าของชีวิตหน้าที่การงานการเ งิ นให้ดียิ่งขึ้นไป

 

2. จัดวางตำแหน่ งที่สง บ

จัดวางไว้ในห้องหรือในตำแหน่งที่มีค ว า มสงบผู้คนไม่เดินไปมาไม่มีเสีย งที่รบกวนเสีย งดังอยู่ตลอดเวลา

3. หากจำเป็นต้องจั ดหิ้ ง ไว้ในห้องรับแข ก

การวางหิ้งพระไว้ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแข กก็ควรที่จะเลือ กมุมใดมุมห นึ่ งที่ให้ค ว า มสงบหรือมีฉากมากั้น เพื่อแ ย กเป็นสั ดส่วนเอาไว้ก็ได้

 

4. ไม่จัดวางหิ้งใ ต้คา น

ไม่ควรวางสิ่งใดหรือสิ่งสำคัญเอาไว้ใต้คา น ทั้งเตียงนอนและยังรวมถึงหิ้ งพร ะด้วย ค ว า มหมาย ของคนโบราณที่พูด

กันมาว่า จะหมายถึงการถูกก ดทั บ มีเ รื่ อ งร้อน ใ จ เข้ามาอยู่ตลอดเวลา

5. ไม่วางติ ดผนังห้องน้ำ ห้องครั ว

พ ร ะไม่ควรเป็นผนั งเดียวกับห้องน้ำหรือผนั งเดียวกับห้องครัว คนโบราณได้ว่ากันไว้ว่าจะทำให้คนในบ้ า นนั้นเ จ็ บป่ ว eได้ง่าย

 

6. ไม่วางหิ้ งพระไว้ปล า ยเตียง ห้องนอ น

ถ้าหากว่าไม่จำเป็นจริงก็ไม่ควรที่จะจัดวางหิ้ งพระเอาไว้ที่ปลๅยเตีย ง หรือจัดวางเอาไว้ในห้องนอนเล ย

7. จำนวน อ ง ค์ พ ร ะควรมีจำนวนเป็นเ ล ขคี่ เสม อ

8. เช็ดทำค ว า มสะอา ด

ควรที่จะใส่ใจเปลี่ย นดอ กไม้เปลี่ยนน้ำในแจกันอยู่เสมอ คอนเช็ ดปั ดฝุ่ น รวมถึงห้อง กวาดถู ไม่ควรปล่อยปละละเลยในเ รื่ อ งของค ว า มสะอาด